Informácie

 

POSTUP REGISTRÁCIE PRE AKTÍVNU ÚČASŤ  NA KONFERENCII

 

1. Registrácia na stránke konferencie - vytvorenie profilu účastníka - pre registrovaných účastníkov z predošlých ročníkov ostáva meno a heslo zachované (prípadne je tu možnosť opätovného zaslania hesla)

2. Prihlásenie 

3. Zadajte názov svojho príspevku, vyberte si sekciu a odošlite

4. Vaše meno a názov príspevku sa zverejní v príslušnej sekcii

5. V profile účastníka pridajte svoj abstrakt (zadajte údaje o autoroch, vložte svoj abstrakt, abstrakt odošlite na kontrolu)

6. Po akceptácii vám príde notifikácia o prijatí abstraktu

7. Na stránke vyplňte formulár na úhradu konferenčného poplatku (bakalári a diplomanti formulár nevypĺňajú - ich účasť je bez registračného poplatku)

8. V profile účastníka vložte svoju prezentáciu, príp. grafický obrázok a podporné video, príspevok odošlite

9. Po zahájení konferencie bude zverejnený váš abstrakt a prezentácia v príslušnej sekcii

10. Pre prihlásených účastníkov bude po celú dobu trvania konferencie otvorená diskusia a hodnotenie k príspevkom

11. Po ukončení konferencie bude vášmu abstraktu pridelené ISBN číslo a abstrakt bude zverejnený v elektronickom zborníku abstraktov

12. Vyhlásenie prestížnej ceny PREVEDY a ďalších ocenení

 

Interaktívna konferencia umožňuje

 • zasielanie abstraktov (aj rozšírených) a prezentácií/plagátov tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku
 • k vášmu príspevku (abstrakt a prezentácia/plagát) môžete pridať krátku anotáciu a grafický abstrakt
 • môžete si pridať vlastné video nahraté na platforme youtube
 • možnosť zapojenia sa účastníkom z celého sveta
 • pridávanie abstraktov cez webové rozhranie cez online formulár
 • po ukončení konferencie vzniká interaktívny elektronický zborník s ISBN číslom
 • vytvorenie užívateľského profilu - môžete si manažovať svoj profil dlhodobo
 • pridanie publikačnej činnosti, záujmov, kľúčových slov
 • notifikácie e-mailom si môžete manažovať
 • hodnotenie príspevkov podľa vášho názoru na vedecký obsah, estetiku a dizajn a diskusnú interakciu
 • a viacero iných možností

Ak sa registrujete a zapojíte

 • Účastníkom predošlých ročníkov platí registrácia nepretržite (prechodom na novú stránku prosím ospravedlnte nutnosť overenia novým heslom)
 • Noví účastníci sa môžu zaregistrovať priamo na web stránke konferencie - NOVÁ REGISTRÁCIA v hornej časti stránky
 • Samotná registrácia Vás automaticky zaraďuje medzi pasívnych účastníkov konferencie s možnosťou hodnotenia a diskusie vždy podľa termínov aktuálneho ročníka.
 • V prípade, že by ste sa chceli stať aktívnym účastníkom konferencie a prispieť svojím vedeckým príspevkom, stačí po registrácii v hornej lište potvrdiť registráciu do aktuálneho ročníka konferencie.
 • Automaticky sa Vám zobrazia vo Vašom profile termíny ukončenia prijímania Vašich príspevkov.
 • Prosíme dodržte presne stanovené termíny, nakoľko systém neumožňuje prijať Váš príspevok po uvedených termínoch.
 • Diskusia k príspevkom bude spustená v čase oficiálneho spustenia konferencie.

Odborní garanti

 • Biochémia a molekulová biológia

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava

 • Biotechnológia a potravinárska technológia

Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. Ústav biotechnológie a potravinárstva, Vedúca oddelenia biochemickej technológie, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

 • Analytická chémia

Doc. RNDr. Jozef Marák, CSc. Katedra Analytickej Chémie, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita Komenského,  Mlynská Dolina 1, 842 15 Bratislava

 • Organická, biorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Doc. Ing. Ján Světlík, CSc. Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

 • Environmentalistika

Doc. Ing. Ladislav Welward, PhD. Externý gestor, Katedra environmentálneho inžinierstva, TU Zvolen, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

 • Biofyzika, bioštatistika

Doc. RNDr. Iveta Waczulíková,  PhD. Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

 

Recenzenti a moderátori sekcií

Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, UK

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. Chemický ústav, SAV

Ing. Ján Tkáč, DrSc. Chemický ústav, SAV

RNDr. Zita Izakovičová, PhD. Ústav krajinnej ekológie

Ing. Zdena Sulová, DrSc. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV

MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava

Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV

RNDr. Tamara Egan-Beňová, PhD. Ústav pre výskum srdca, SAV

MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD. Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV

Mgr. Monika Majerová, PhD. Botanický ústav, SAV

PharmDr. Tereza Goliaš, PhD. Virologický ústav BMC, SAV

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. Chemický ústav, SAV

Mgr. Peter Slezák, PhD. Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Mgr. Peter Bališ, PhD. Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV

Mgr. Pavol Kenderessy, PhD. Ústav krajinnej ekológie, SAV

Ing. Martin Balog, PhD. Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV

Ing. Alena Šišková, PhD. Ústav polymérov, SAV

 

Vyjadrenia garantov a recenzentov

Ladislav Welward

Dostal som Váš projekt Interaktívna konferencia mladých výskumníkov, ktorý ma veľmi zaujal pre svoju aktuálnosť, cieľavedome smerujúcu ku generácii mladých odborne erudovaných vedeckých adeptov. Vaša snaha dať možnosť nastupujúcim vedeckým pracovníkom do 35 rokov prezentovať sa touto modernou a ľahko dostupnou formou hlavne vo vzťahu k priemyselným podnikom a výskumným inštitúciám má pre obe strany nezanedbateľný praktický význam. Konfrontácia výsledkov mladých výskumníkov s praktickou potrebou nášho mimoriadne rýchlo sa rozvíjajúceho priemyslu, ktorý vďaka kontaktom v Európskej únii dáva možnosť cieľavedomým, moderne orientovaným, racionálne zmýšľajúcim pracovníkom predpoklad uplatniť svoje schopnosti a vedomosti v reálnom prostredí.

Po svojej dlhoročnej praxi pri výroby antibiotík, ich výskume a tiež pri pedagogickej činnosti zameranej na environmentálnu problematiku chemických, biotechnologických a a iných výrobných technológií, vyslovujem želanie, aby tento projekt našiel čím viacej podporovateľov.

Ján Světlík

Napsat dobrý vědecký text je, jak se praví, umění svého druhu. Napsat však první vědecký text je vůbec nejtěžší. Předkládaný projekt je tedy ideální příležitostí ke startu do tvořivé vědecké činnosti, na jejíž konci vždy vévodí písemná forma sdělení výsledků. Více nelze dodávat.

Daniela Šmogrovičová

Vďaka za iniciatívu. Okrem získania nových poznatkov hlavný prínos vidím v možnosti nadviazania nových kontaktov formou pre dnešného človeka najbežnejšou - interaktívnou komunikáciou cez internet. Pred piatimi rokmi som bola takouto formou zapojená v zahraničnej konferencii.