Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru

Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený
ISBN: 978-80-972360-6-9

Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru

Jozef Vojtaššák1,2,3 , Jozef Vojtaššák ml. , Elena Podskočová , Veronika Vojtaššáková4
1 Ortopedická ambulancia, Bratislava,
2 SZU, Bratislava
3 Clinica Orthopedica, Bratislava
4 Ambulnacia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Úvod

Pod pojmom semipatologická fraktúra v ortopédii je zaradená zlomenina na osteoporotickej kosti. Pojem patologická fraktúra je vyhradený pre zlomeninu v patologickom teréne ako je napr.  tumor, osteomyelitída a iné.

Zlomenina v oblasti chirurgického krčka humeru nie je natoľko život ohrozujúca ako zlomenina v oblasti krčka stehnovej kosti. Pri problematickom hojení však podstatne zhoršuje kvalitu života a sebaobslúžne úkony. Semipatologická fraktúra chirurgického krčka je typickým príkladom zlomeniny na osteoporótickom a gracílnom skelete. V prednáške prezentujeme spôsob operačnej liečby zlomeniny v oblasti chirurgického krčka humeru.

Materiál a metodika

V prednáške prezentujeme kazuistiky pacientov operovaných v nemocnici Clinica orthopedica Bratislava s fraktúrou chirurgického krčka humeru. Pacienti boli operovaní formou otvorenej operácie, bola vykonaná revízia, repozícia zlomeniny, fixácia – osteosyntéza LCP dlahou. Nasledovala fáza hojenia zlomeniny a rehabilitácia.

Výsledky

Proximálna časť humeru je oproti femoru gracílna kosť. Ak je pridružená osteoporóza tak je problematická osteosyntéza, pretože je málo stabilná. Pri dislokovaných nestabilných zlomeninách na osteoporótickom skelete je možné dosiahnuť potrebnú stabilitu kostných fragmentov LCP dlahou. Ide o princíp interného fixátora s možnosťou zavedenia fixačných skrutiek dlahového systému v rôznych rovinách a smeroch, čo zabezpečuje dobrú stabilitu. Pri operačnej revízii v rámci diferenciálnej diagnostiky vylučujeme patologickú zlomeninu na základe klinického obrazu, histologického vyšetrenia, kultivácie. Vo fáze sanácie zlomeniny je imobilizácia bandážneho typu 4-6 týždňov, potom nasleduje fáza remodelácie kosti. Počas celej doby je rehabilitácia a podporná reosifikačná liečba. U všetkých prezentovaných pacientov sme dosiahli úplné kostné prehojenie pri dodržaní zásad podľa AO.

Záver práce

Na základe analýzy prezentovaných kazuistík konštatujeme že metóda operačnej liečby fraktúry chirurgického krčka humeru  je spoľahlivou a úspešnou operačnou liečbou. Spôsob prezentovanej liečby je otvorená operácia, revízia, repozícia fraktúry, retencia fragmentov, osteosyntéza LCP dlahou, nasleduje fáza hojenia kosti 4-6 týždňov s imobilizáciou bandážneho typu. Po osteosyntéze  je  rehabilitácia hlavne v období remodelácie kosti a podporná reosifikačná liečba.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia