jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Vplyv inváznej rastliny glejovky americkej (Asclepias syriaca L.) na spoločenstvá pôdnych nematód

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Vplyv inváznej rastliny glejovky americkej (Asclepias syriaca L.) na spoločenstvá pôdnych nematód

Michaela Jakubcsiková 1 Marek Renčo 1 Andrea Čerevková 1

1Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Košice, Slovenská republika
jakubcsikova@saske.sk

Invázna rastlina glejovka americká (Asclepias syriaca L.) pochádza pôvodne zo Severnej Ameriky. Do Európy bola introdukovaná ako medonosná a okrasná rastlina a na Slovensku je jej výskyt zaznamenaný najmä v južných oblastiach. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť vplyv výskytu glejovky americkej na spoločenstvá pôdnych nematód v ekosystéme trvalých trávnych porastov. Zistiť výskyt druhov nematód, abundanciu, diverzitu a štruktúru spoločenstiev nematód, vyhodnotiť zastúpenie trofických skupín a vybraných ekologických indexov.

Výskum bol realizovaný v povodí rieky Laborec v katastroch obcí Drahňov a Vojany na juhovýchodnom Slovensku v rokoch 2018 a 2019. V pôdnych vzorkách sme celkovo identifikovali 64 druhov voľne žijúcich pôdnych a parazitických nematód rastlín. Na sledovaných lokalitách sa najčastejšie vyskytoval baktériofág Acrobeloides nanus s dominanciou 11 %, mykofág Aphelenchus avenae s takmer 10 % dominanciou najmä v porastoch s glejovkou americkou, parazitické druhy Helicotylenchus digonicus a Pratylenchus pratensis a omnifág Eudorylaimus carteri s podobnou dominanciou v porastoch glejovky ako na kontrolných lokalitách. Celková abundancia jedincov nematód ani počet identifikovaných druhov na lokalitách s výskytom glejovky sa štatisticky nelíšili od kontrolných lokalít. Najpočetnejšou zastúpenou trofickou skupinou boli baktériofágy a parazity rastlín, a to bez ohľadu na lokalitu resp. dátum odberu pôdnych vzoriek. Zistili sme rozdielne zastúpenie niektorých druhov nematód v porastoch glejovky americkej v porovnaní s kontrolnými lokalitami, ale počet druhov, celková abundancia, dominancia a trofická štruktúra spoločenstiev pôdnych nematód neboli výskytom glejovky americkej počas oboch rokov trvania našej štúdie signifikantne ovplyvnené.

Štúdia bola podporená grantovou agentúrou VEGA, číslo grantu 2/0018/20.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Dobrý deň, 25.05.2021 07:35
Plánujete sa v ďalšom výskume zamerať aj na iné parametre vplyvu glejovky americkej ako inváznej rastliny?
Ďakujem za odpoveď
Re: Dobrý deň, 03.06.2021 17:10
ďakujem za otázku. Momentálne sa aj v ďalšom výskume snažíme zistiť či majú invázne rastliny vplyv na pôdne nematódy a do akej miery, pomocou vybraných inváznych druhov rastlín, keďže tent...Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ