2D obraz alergénnych proteínov pšenice (Triticum aestivum)

Primárne karty

ISBN: 978-80-970712-8-8

2D obraz alergénnych proteínov pšenice (Triticum aestivum)

Soňa Fekecsová1 , Martin Hajduch1
1 Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra, Slovenská republika
FekecsovaSona@azet.sk

Jednou z najbežnejších obilnín nielen u nás, ale prakticky na celom svete je pšenica. V priebehu evolúcie sa dokázala prispôsobiť rôznym klimatickým podmienkam a jej jedinečnosť spočíva v komplexe proteínov s visokoelastickými vlastnosťami, vďaka čomu finálne výrobky z pšeničnej múky nadobúdajú špecifický charakter. Obrovské využitie pšenice v potravinárskom priemysle úzko súvisí i s jej negatívnym vplyvom ako spúšťača rôznych typov potravinových alergií alebo intolerancií.

Keďže výskumných projektov odhaľujúcich pozadie alergií z rôznych hľadísk či už klinických prejavov ochorenia alebo biochémie alergénnych peptidov je značné množstvo, zatiaľ ani jedna práca sa nezaoberala komplexným pohľadom na alergénne proteíny pšeničného zrna. Práve preto sme sa v našej práci podujali vytvoriť referenčnú mapu alergénnych proteínov zrna pšenice ako najvýznamnejšej svetovej obilniny a takmer dennodenného zdroja živín v ľudskej populácii. 

Pomocou proteomických prístupov ako dvojrozmernej elektroforézy, hmotnostnej spektrometrie a databázy pšeničných alergénov (AllergenOnline (www.allergenonline.org)) sme kvantifikovali  18 proteínov. Z tohto súboru na základe zatriedenia podľa Bevan et al., 1998 boli alergény zaradené do funkčných skupín [1]. 17 proteínov bolo zaradených medzi proteíny určenia a zásob a jeden proteín patril do skupiny podieľajúcej sa na obranných mechanizmoch. Najväčšou skupinou proteínov boli gluteníny, vysokomolekulárne glutenínové subjednotky 12, 10 a serpíny. Serpíny sú asociované s potravinovými alergiami a pekárskou astmou, glutenínové subjednotky môžu spôsobiť WDEIA syndróm u citlivých jedincoch [2]. Následne bol detegovaný aj Gama-gliadín často spájaný s rozvojom celiakie a jeden 2-DE proteín bol identifikovaný ako Cys peroxiredoxin - alergén pravdepodobne asociovaný  s pekárskou astmou. Podobne ako serpíny aj detegovaný proteín α-amylázový inhibítor je považovaný za pôvodcu pekárskej astmy príp. je asociovaný s alergiou na potraviny a WDEIA syndrómom  [3]. Proteíny boli použité pre vytvorenie referenčnej mapy ako počiatočný krok pre ďalšie analýzy pšeničných zŕn.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

[1] Bevan, M., Bancroft, I., Nature, 1998, 485-488.
[2] Hofmann, S.C., Fischer, Allergy. 2012, 1457-1460.
[3] James, J.M., Sixbey, J.P., Clin Immunol. 1997, 239-244.