Analýza antropometrických a biometrických parametrov vo vybraných populáciách

Primárne karty

ISBN:
Kľúčové slová:

Analýza antropometrických a biometrických parametrov vo vybraných populáciách

Meryem Yildiz1 , Mária Konečná1 , Vincent Sedlák1 , Janka Poráčová1 , Andrea Babejová 1 , Jana Gaľová1 , Viktória Rybárová1
1 Prešovská univerzita v Prešove - FHPV
meryemyildiz282@gmail.com

ÚVOD: Biometria a antropometria sú v súčasnosti veľmi aktuálne z hľadiska biologického, fyziologického, anatomického či ekologického. Biometrická identita je základným kameňom fyzickej identifikácie osoby. Nedá sa vo všeobecnosti zmeniť bez lekárskeho zákroku alebo zranenia. Biometria sa tiež nedá presne skopírovať.

CIELE:  Cieľom tejto prace bolo overenie dynamiky zmien  počas kratšieho obdobia zo zámerom zistiť, či neexistuje potreba aktualizácií v období menšom  ako je 10 rokov. V prípade zistenia signifikantnosti rastového zrýchlenia za sledované 5-ročné obdobie by dôležitosť a potreba cyklickej aktualizácie antropometrických a biometrických dát dospelej populácie veľmi stúpla.

ANALYZOVANÝ SÚBOR: Experimentálny súbor sa skladal z celkovo 300 sledovaných probandov – študentov Prešovskej univerzity v Prešove od veku 19 do 26 rokov, z toho bolo 150 žien a 150 mužov. U probandov boli analyzované 4 vybrané antropometrické znaky: a to telesná výška, telesná výška v sede, výška kolena v sede a dĺžka stehna pri sedení.

MATERIÁL A METODIKA: Analýza dynamiky zmien vybraných antropometrických parametrov dospelej populácie bola vykonaná vo výberovej vzorke piatich ročníkov študentov Prešovskej univerzity v Prešove (v rokoch 2018 až 2023).

VÝSLEDKY A DISKUSIA: Z celkového počtu sledovanej skupiny probandov, za obdobie 5 rokov vyplýva, že počas krátkeho monitorovacieho obdobia neexistujú signifikantné trendové zmeny veľkosti a variability sledovyných antropometrických znakov. Negatívny výsledok je znakom toho, že dynamika zmien antropometrických charakteristík nie je dostatočne veľká na to, aby sa dala jasne dokázať.  Je pravdepodobné, že došlo k ustáleniu dynamiky zmien, čo by však bolo potrebné potvrdiť v širšej vekovej skupine. Pri rozšírení vekovej  škály sledovaných probandov (starší ľudia majú menšie miery ako mladší) by sa štatisticky bezvýznamné trendy ľudí rovnakého veku v krátkych monitorovacích cykloch mohli posilniť. Z výsledkov jasne vyplýva, že sledovanie cyklov z hľadiska  antropometrických zmien nie je potrebné.

ZÁVER: Zameraním týchto vedných disciplín je výskum identifikačných charakteristík človeka. Nezastupiteľné miesto majú v oblasti kriminalistiky, či forenznej oblasti, pri identifikácii páchateľov, ale aj obetí trestných činov. vzniká čoraz väčšia potreba zavádzania identifikačných prvkov do každodenného života obyvateľstva modernej spoločnosti. Pomocou špeciálnych kamier, mikrofónov a skenerov sa biometrické údaje osoby ukladajú do bezpečnostnej databázy. Systém okamžite prevedie informácie (napríklad odtlačky prstov alebo celej dlane) do digitálnej podoby a uloží ich. Pri  opakovanom použití si systém uložené dáta pamätá. Biometrické a antropometrické metódy majú dôležitý význam v administratívno-správnej oblasti či medicíne, ktorá je zameraná na identifikačné preukazy a cestovné pasy a vyžaduje rýchlosť a bezchybnosť verifikácie osôb v medzinárodnom rozsahu. Rozdeľujeme ich na fyziologické biometrické metódy, ktoré sú založené na analýze fyzických vlastností ľudského tela a behaviorálne biometrické metódy, ktoré sa zameriavajú na analýzu charakteristických pohybov a gest.

 

Na základe fyziologických znakov:

Na základe behaviorálnych čŕt:

Ľudská tvár (obrysy tváre)

Hlas

Ľudské oko (vzor dúhovky)

Podpis

Vonkajšieho ucho

Chôdza

Odtlačky prstov

 

Štruktúra žíl na rukách (geometria žíl)

 

Geometria ruky a prstov

 

Stopa chodidiel (trasológia)

 

 

Medzi najčastejšie používané biometrické metódy patria odtlačky prstov a rozpoznávanie tváre.

Poďakovanie: 

Práca bola podporená projektami VEGA č. 1/0069/22 a KEGA č. 011PU-4/2024.

Zdroje: 

ALSAADI, I. M. 2015. Physiological Biometric Authentication Systems, Advantages, Disadvantages and Future Development: A Review. In: International journal of scientific & Technology research. Roč. 4, č. 12. S. 285-289. ISSN 2277-8616.

BELHADJ, F., 2017. Biometric system for identification and authentication. Alger: Ecole nationale Supérieure en Informatique. 104 s. NNT 01456829.

Biometrics Institute. Dostupné z:https://www.biometricsinstitute.org/physiological-and-behavioural-biometrics/

DRAHANSKÝ, M. a F. ORSÁG, 2011. Biometrie. Brno: Computer Press, s.r.o. 294 s. ISBN

978-80-254-8979-6.

IOMETRICS INSTITUTE, 2024. Physiological and Behavioural Biometrics [online].