Analýza biologických vzoriek vybraných druhov poľovnej zveri v Prešovskom kraji

Primárne karty

Analýza biologických vzoriek vybraných druhov poľovnej zveri v Prešovskom kraji

Viktória Rybárová1 , Mária Konečná1 , Vincent Sedlák1 , Janka Poráčová1 , Meryem Yildiz1 , Andrea Babejová1
1 Katedra Biológie Prešovskej univerzity v Prešove
viktoria.rybarova@unipo.sk

ÚVOD: Geografická poloha Slovenska  poskytuje bohatosť fauny a flóry. Táto rozmanitosť prírody  zahŕňa aj množstvo voľne žijúcich živočíchov, ktorých súčasťou je aj poľovná zver so svojimi jednotlivými druhmi. Raticová zver na Slovensku je hospodársky  najvýznamnejšou skupinou lovnej zveri a taktiež má značný význam aj pre človeka a to z hľadiska úžitkovej hodnoty. Nárast ľudskej populácie zapríčinil vo veľkej miere činnosti, ktoré ovplyvňujú bezprostredné životné prostredie jednotlivých druhov zveri. Antropogénne vplyvy spočívajúce v poľnohospodárskych, priemyselných činnostiach, ťažbe a v rozširovaní dopravných sietí. Spomínané aktivity spôsobujú ekologické zaťaženie jednotlivých lokalít životného prostredia, kontamináciu ovzdušia, vôd a pôd. Tieto aktivity spôsobujú zdravotné riziko pre zver z príslušných lokalít.

CIELE: Hlavným cieľom predloženej diplomovej práce bolo analyzovať biologické vzorky vybraných druhov raticovej zveri zhromaždené z revírov okresu Vranov nad Topľou a Bardejov. Čiastkovým cieľom bolo analyzovanie krvných vzoriek z hľadiska biochemických a hematologických ukazovateľov na úrovni spomínaných okresov. Skúmané hematologické parametre boli (WBC), (NEU), (BASO), (EOZ). Čo sa týka biochemických parametrov boli vyšetrované parametre ako (CHOL), (TAG), (GLU), (AST), (ALT).

ANALYZOVANÝ SÚBOR: Experimentálny súbor, ktorý sme analyzovali tvorilo (n = 40) vybraných druhov raticovej zveri. Vzorky tvorila jelenia a srnčia zver, kde dvadsať vzoriek pochádzalo z revírov okresu Bardejov a dvadsať vzoriek pochádzalo z revírov spadajúcich pod okres Vranov nad Topľou. Priemerný vek raticovej zveri v okrese Bardejov bol (2,50 ± 0,70) rokov a v okrese Vranov nad Topľou (2,60 ± 0,84) rokov.

MATERIÁL A METODIKA: Od poľovníckych združení dotknutých okresov východoslovenského kraja sme získali biologický materiál. Odber biologického materiálu bol pod vedením veterinárneho pracovníka. Venózna krv bola odobratá do skúmavky a antikoagulačným činidlom a ďalej bola odoslaná do laboratória molekulárnej biológie.

VÝSLEDKY A DISKUSIA: V Prešovskom kraji bola vykonaná biochemická analýza na štyridsiatich vzorkách raticovej zveri. V našom súbore sme porovnávali hematologické a biochemické parametre. Skúmaný súbor tvorilo dvadsať vzoriek raticovej zveri z revírov n nachádzajúcich sa v okrese Bardejov a dvadsať vzoriek raticovej zveri z revírov okresu Vranov nad Topľou. Biele krvinky  u raticovej zveri z okresu Vranov nad Topľou vykazovali signifikantne vyššie hodnoty  (*p < 0,05) v porovnaní s bielymi krvinkami u raticovej zveri v okrese Bardejov. Vyšetrovaný parameter asparátaminotransferáza bola štatisticky významne vyššia (*p < 0,05) u raticovej zveri z okresu Vranov nad Topľou oproti raticovej zveri z okresu Bardejov. Pri parametri ALT bola zaznamenaná rovnako štatistická významnosť (*p < 0,05) u raticovej zveri z okresu Vranov nad Topľou, ktorá vykazovala vyššie hodnoty.

ZÁVER: Ľudská produktivita a činnosti môžu mať negatívne následky na životné podmienky živočíchov žijúcich v okolitom prostredí. Spomínaná činnosť a produktivita zapríčiňuje zmeny prostredia a tiež aj prvkov a to do takej miery, že sa výrazne zhoršuje kvalita životného prostredia  zvierat. Výsledky našej analýzy ukazujú možnú interakciu životného prostredia a vybraných biochemických a hematologických ukazovateľov, vzhľadom k ekologickej záťaži.

Poďakovanie: 

Práca bola realizovaná s podporou projektu VEGA č. 1/0069/22 a KEGA č. 011PU-4/2024.

Zdroje: 

TOMKINS, NW. A JONSSON, NN. 2005. Haematologicalvalues of youngmale rusa deer (Cervustimorensis) .[online]. [ cit. 17. decembra 2019]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16119423>