Analýza úmrtí v ťažkom stupni opitosti v severných regiónoch Slovenskej republiky

Primárne karty

Analýza úmrtí v ťažkom stupni opitosti v severných regiónoch Slovenskej republiky

Richard Sivulič1 , Ľubomír Straka1 , Martin Janík1 , Veronika Rybárová1
1 Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine, Univerzity Komenského
richard.sivulic@gmail.com

Úvod: Etanol bol a doposiaľ je rozšírenou súčasťou kultúrnych a spoločenských tradícií v Slovenskej populácii. Jeho euforizačný účinok na organizmus je však zároveň zatienený výrazným ovplyvnením motorických, psychických a senzorických funkcií ľudského organizmu, čo v spojení s jeho nadmernou konzumáciou rezultuje do množstva zbytočných, predčasných úmrtí.

Materiál a metódy: Z archívu Súdnolekárskeho pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s pobočkou v Martine boli z rokov 2013–2017 vyselektované prípady úmrtí ľudí zomrelých v severných regiónoch Slovenska, v krvi ktorých bola počas pitvy metódou plynovej chromatografie zistená koncentrácia etylalkoholu v hodnote 2 g/kg (promile) a vyššia. Celkovú vzorku tak tvorilo 499 prípadov, ktoré boli retrospektívne analyzované podľa základných demografických údajov (vek, pohlavie) a ostatných okolností smrti (čas smrti, deň smrti, mesiac smrti, príčina, mechanizmus a povaha smrti), získaných z príslušných súčastí pitevných protokolov (pitevný nález, List a správa o prehliadke mŕtveho tela, uznesenie Policajného Zboru, znalecký posudok...). Uvedené údaje boli následne kategorizované do jednotlivých skupín pre umožnenie jednoduchého kvantitatívneho porovnania medzi predmetnými kategóriami.

Výsledky: Analýza preukázala, že v daných rokoch išlo o mierne stúpajúcu tendenciu týchto úmrtí, kde v rámci úmrtí jednoznačne dominovali muži v porovnaní so ženami (v pomere vyše 5 : 1), najrizikovejšou vekovou skupinou boli ľudia vo veku 5059 rokov, k úmrtiam dochádzalo prevažne vo večerných až nočných hodinách, najčastejšie počas víkendov. V drvivej väčšine sa jednalo o násilné príčiny úmrtí, konkrétne o náhodné úrazy, ktoré tvorili takmer dve tretiny úmrtí, pričom samotná otrava alkoholom bola príčinou smrti u viac ako štvrtiny prípadov.

Diskusia a záver: Výskum preukázal, že aj napriek dobre známym a preukázateľným negatívnym účinkom na ľudský organizmus ostáva nadmerná konzumácia alkoholických nápojov vážnym problémom v Slovenskej populácii, v dôsledku čoho dochádza k alarmujúco vysokému množstvu násilných, a teda zbytočných a neprirodzených úmrtí. Výsledky výskumu môžu byť v rukách verejného zdravotníctva účinným prostriedkom pre možné vytypovanie konkrétnych skupín obyvateľov a čo najefektívnejšie zníženie mortality spojenej s akútnym príjmom etylalkoholu u týchto rizikových jedincov.

Poďakovanie: 

Ďakujeme za súčinnosť pracovníkom pracoviska súdneho lekárstva a patologickej anatómie pobočky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Martine pri spracovávaní údajov z archivovaných dokumentov.

Zdroje: 

1. STRAKA Ľ., NOVOMESKÝ F., KRAJČOVIČ J., ŠTULLER F. Súdnolekárska alkohológia. Osveta, Martin, 2011. ISBN 978-80-8063-393-9.