Atranorín, sekundárny metabolit lišajníkov, ovplyvňuje správanie laboratórnych zvierat

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-8-3

Atranorín, sekundárny metabolit lišajníkov, ovplyvňuje správanie laboratórnych zvierat

Patrik Šimko1 , Andrea Leškaničová , Petra Adamková , Martina Karasová2 , Terézia Kisková ,
1 1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, Šrobárova 2, 040 01 Košice, Slovenská republika
2 2. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Klinika malých zvierat, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika
patrik.simko1@student.upjs.sk

Atranorín (ATR) patrí k sekundárnym metabolitom lišajníkov. Tento aromatický depsid, ktorý bol po prvýkrát izolovaný zo S. alpinum, sa vyznačuje širokou škálou pozitívnych vlastností. K týmto vlastnostiam patrí antibakteriálny, antifungálny, analgetický, protizápalový, cytotoxický, antivírusový a imunomodulačný účinok [1]. Jeho účinok na zdravý živý organizmus in vivo však doteraz komplexne sledovaný nebol. Keďže v súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí aj o medzipohlavných rozdieloch živých organizmov, v našom projekte sme sa rozhodli sledovať i tento aspekt. Laboratórne potkany kmeňa Sprague-Dawley (n=24) sme si roztriedili podľa pohlavia na samcov a samice a tie sme následne rozdelili na neovplyvnené intaktné skupiny (INT♂ a INT♀) a skupiny, ktorým sme 30 dní podávali ATR (ATR♂ a ATR♀) denne per os v dávke 10 mg/kg hmotnosti, rozpustený v 10% etanole. Z výsledkov vyplýva, že ATR nemá vplyv na telesnú hmotnosť zvierat, a ani na príjem potravy a vody. V teste otvoreného poľa sme pozorovali štatisticky významne zvýšený počet vztýčení pri oboch pohlaviach experimentálnych skupín. Okrem toho sme sledovali výrazne zvýšenú defekáciu, ktorú bolo možné zaznamenať i v teste vyvýšeného krížového labyrintu. V tomto teste na observáciu úzkosti sme taktiež zaznamenávali zvýšený celkový čas strávený v otvorených ramenách, a aj zvýšené prechody cez stred. Krv zvierat po podávaní ATR naznačovala miernu anémiu, ktorá by po liečbe mala odznieť. ATR taktiež zvyšuje LDH a kreatinín. Pečeň však ovplyvnená nebola. Z jednotných výsledkov plynie, že ATR v dávke 10mg/kg hmotnosti nie je toxický a mohol by sa potenciálne stať podpornou liečbou pri rôznych ochoreniach. Zmeny správania zvierat po podávaní ATR by mohli byť využité pri liečbe napr. depresívnych ochorení.

Poďakovanie: 

Táto štúdia vznikla za finančnej podpory grantovej schémy VEGA (1/0658/20) a VVGS-PF-2022-2136.

Zdroje: 

Studzinska-Sroka E, Galanty A, Bylka W. Atranorin - An Interesting Lichen Secondary Metabolite. Mini Rev Med Chem. 2017;17(17):1633-1645. doi: 10.2174/1389557517666170425105727. PMID: 28443519.