Diferenciácia zubných kmeňových buniek a ich charakterizácia

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-2-1

Diferenciácia zubných kmeňových buniek a ich charakterizácia

Terézia Okajčeková1,2 , Henrieta Škovierová , Ján Strnádel , Erika Halašová3
1 Divízia Molekulová Medicína, BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
2 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
3 Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
tereza.okj@gmail.com

Strata zubu predstavuje zníženie kvality života, preto je ich biologická náhrada vítaná. Zubné tkanivá sú vhodným zdrojom mezenchymálnych kmeňových buniek, pretože prístup k ich kmeňovým bunkám je menej náročný a takmer neinvazívny v porovnaní s odberom buniek napríklad z kostnej drene. Extrahovaný zub, ktorý bol pôvodne odpadovým materiálom, môže byť použitý ako potenciálny zdroj kmeňových buniek. Mezenchymálne kmeňové bunky majú schopnosť diferencovať sa na rôzne typy mezenchymálnych tkanív, ako sú osteoblasty, chondrocyty, hepatocyty, neuróny a adipocyty. Náš projekt je zameraný na charakterizáciu dospelých zubných kmeňových a z nich diferencovaných buniek. Na diferenciáciu zubných kmeňových buniek izolovaných zo zubnej drene boli použité protokoly komerčne dostupných kitov, so zameraním na diferenciáciu ľudských kmeňových buniek na adipocyty, chondrocyty a osteoblasty. Počas diferenciácie sa jednotlivé kultúry sledovali mikroskopicky kvôli morfologickým zmenám buniek a čistote kultúry. Po troch týždňoch kultivácie sme kmeňové a diferencované bunky zafarbili a tak potvrdili prítomnosť lipidových vezikúl (adipocyty), zvýšenú produkciu glukózamín sulfátov (chondrocyty) a vápenatých zlúčením (osteoblasty). Takéto bunkové kultúry sme charakterizovali aj na základe ich typických fenotypových vlastností pomocou prístroja BD FACS Aria s využitím fluorescenčne značených protilátok na identifikáciu špecifických povrchových markerov. Táto analýza nám môže pomôcť pri charakterizácii procesov prebiehajúcich v zubných kmeňových bunkách počas ich diferenciácie. Získané poznatky sa budú môcť aplikovať pri vývoji nových techník v oblasti regeneratívnej medicíny tkaniva ústnej dutiny.

Poďakovanie: 

Táto práca bola podporená projektom VEGA 1/0178/17 a projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)” ITMS kód projektu: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Zdroje: