Environmentálni pôvodcovia mastitíd u národných plemien oviec

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-0-7

Environmentálni pôvodcovia mastitíd u národných plemien oviec

František Zigo1 , Milan Vasiľ1 , Martina Chripková2 , Juraj Elečko1 , Denisa Toropilová1
1 Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, SR
2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
frantisek.zigo@uvlf.sk

Zápal mliečnej žľazy u prežúvavcov je jedným z ekonomicky najzávažnejších ochorení vyskytujúcich sa u prežúvavcov. Ochorenie nie len, že znižuje množstvo produkovaného mlieka, ale rovnako zhoršuje aj kvalitu a preto je často dôvodom na vyradenie postihnutých jedincov z chovu. Vplyv mastitídy sa nepriaznivo odráža aj na biologických, hygienických a nutričných parametroch produkovaného mlieka, čím negatívne vplýva na jeho ďalšie spracovanie v mliekarskom priemysle (Drahošová a Drončovský, 2004).

Práca je zameraná na sledovanie mastitíd a ich baktérialnych pôvodcov u národných plemien oviec počas dojnej sezóny. Chov A,  je zameraný na chov zošľachtenej valašky s počtom oviec 350 kusov. Chov B, je zameraný na chov cigáje s počtom oviec 220 kusov.  Oba chovy boli na začiatku a na konci dojnej sezóny komplexne vyšetrené. Vyšetrenie pozostávalo z anamnézy, klinického vyšetrenia mliečnej žľazy a laboratórnej diagnostiky odobratých vzoriek surového ovčieho mlieka. V chove A bola prevalencia mastitíd na začiatku sezóny 43,57 % a na konci sezóny 36,28 %. V chove B bola prevalencia mastitíd na začiatku sezóny 35,91 % a na konci sezóny 34,93 %. V chove A sme zistili zvýšený výskyt akútnej, abakteriálnej, subakútnej a subklinickej formy mastitídy. V chove B bol zistený zvýšený výskyt latentnej, subklinickej a subakútnej formy mastitídy. Najčastejšie izolovanými bakteriálnymi pôvodcami mastitíd v chove A boli Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus chromogenes, Staphylococcus schleiferi a Staphylococcus epidermidis. V chove B boli najfrekventovanejšie izolovaní bakteriálni pôvodcovia Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus felis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus hyicus a Staphylococcus sciuri.

Kľúčové slová: ovce, mastitída, bakteriálny pôvodca, zošľachtená valaška, cigája

Poďakovanie: 

Práca bola podporovaná projektom APVV-0679-10 a projektom APVV-0629-07.

Zdroje: 

Drahošová, K., Drončovský, M.: Mastitída – najčastejšia príčina zníženej akosti mlieka. 2004, Mliekárstvo, roč. 35, č.4, s.7.