Hodnotenie alelopatie extraktov inváznej rastliny boľševník obrovský

Primárne karty

Hodnotenie alelopatie extraktov inváznej rastliny boľševník obrovský

Mária Vinická1 , Beata Baranová2 , Daniela Gruľová
1 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied
2 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra ekológie
dgrulova@gmail.com

Výskyt inváznej rastliny boľševníka obrovského sa uvádza hlavne na území Poľska a Ruska, avšak v súčasnosti sa tento rastlinný druh vyskytuje už aj na Slovensku. Hlavnou témou výskumnej práce bolo skúmanie alelopatickej aktivity extraktu z boľševníka na klíčenie a rast modelových semien rastlín Avena sativa, Triticum aestivum, Sinapsis alba a Raphanus sativus s cieľom preukázať účinnosť či neúčinnosť extraktu ako potencionálne ekologickejšieho variantu herbicídov. V praktickej časti sme pri príprave štyroch extraktov z boľševníka využili metódu extrakcie prostredníctvom vodného kúpeľa nastaveného na 60 stupňov Celzia. Rastlinný materiál, ktorý sme použili bol nazbieraný v obci Lekárovce v mesiacoch apríl, máj, jún a júl v roku 2019. Po príprave týchto extraktov sme ich účinnosť testovali na už vyššie spomínaných modelových rastlinách, pri ktorých sme sledovali ich inhibičný alebo stimulačný vplyv na klíčenie semien či rast korienkov. Výsledky sme následne štatisticky spracovali. Pri porovnávaní priemerných hodnôt vyklíčených semien a dĺžky korienkov sme zistili, že najvyššiu aktivitu na semená rastlín Avena sativa a Triticum aestivum vykazoval extrakt z listov boľševníka nazbieraného v apríli. Pri rastline Sinapsis alba preukázali najvyššie inhibičné účinky na klíčenie a rast korienkov extrakty z obdobia máj a jún. Najnižšiu klíčivosť a priemerné hodnoty dĺžky korienkov rastliny Raphanus sativus vykazovali extrakty zo zberov v júni a júli.

Poďakovanie: 

Projekt bol realizovaný za podpory projektu VEGA 1/0087/20 a VEGA 2/0018/2020.