Hodnotenie alelopatie extraktu zo šalvie lúčnej

Primárne karty

Hodnotenie alelopatie extraktu zo šalvie lúčnej

Nikola Šebestová1 , Beata Baranová2 , Daniela Gruľová
1 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied
2 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, katedra ekológie
dgrulova@gmail.com

V rámci výskumnej práce sme sa venovali štúdiu rastlinnej alelopatii druhu šalvie lúčnej – Salvia pratensis L., ktorú z taxonomického hľadiska zaraďujeme do čeľade hluchavkovitých. V praktickej časti sme pripravili dva varianty extraktov. Pri príprave šalviových extraktov sme využívali extrakčnú metódu vodného kúpeľa pri teplote vody 60⁰ C. Pracovali sme aj so Soxhletovou aparatúrou prostredníctvom ktorej, sme pripravili štyri druhy extraktov: šalviový extrakt pripravený pri 100⁰ C, alkoholové extrakty šalvie lúčnej v koncentráciách 10 %, 30 %, 70 %. Na základe extraktov, ktoré sme pripravili z listov šalvie, sme sa snažili identifikovať účinky antigerminatívnej a fytotoxickej aktivity na modelových rastlinách semien (ovos siaty, pšenica letná, horčica biela, reďkev siata). Na modelových semenách sme skúmali mieru klíčivosti a dĺžku korienkov, pri ktorých sme zaznamenali stimulačný alebo inhibičný efekt. Na základe zistených výsledkov a porovnaní sme zaznamenali, že extrakty pripravené pomocou alkoholového rozpúšťadla vo väčšej miere ovplyvňujú antigerminatívnu a fytotoxickú aktivitu modelových semien v porovnaní s vodnými extraktmi šalvie lúčnej.

Poďakovanie: 

Projekt bol realizovaný za podpory projektu VEGA 1/0087/20 a VEGA 2/0018/20.