Indukcia expresie karbonickej anhydrázy IX kondiciovaným médiom z adipocytov

Primárne karty

Indukcia expresie karbonickej anhydrázy IX kondiciovaným médiom z adipocytov

Jana Lapinová1 , Martina Takáčová ,
1 Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Virologický ústav, Oddelenie nádorovej biológie, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika
jlapinova1@gmail.com

Tukové tkanivo hrá zásadnú úlohu v mnohých fyziologických procesoch, vrátane udržiavania energetickej homeostázy a metabolizmu. Taktiež sa podieľa na endokrinnej signalizácií produkciou hormónov, cytokínov a adipokínov. Tieto faktory aktivujú signálne dráhy zapojené do proliferácie a diferenciácie buniek, a následne ovplyvňujú ich adhéziu, inváziu a angiogenézu. Patologická expanzia tukového tkaniva, ku ktorej dochádza pri obezite, je spojená s rozvojom viacerých ochorení, vrátane diabetu 2. typu, kardiovaskulárnych chorôb a rakoviny. Okrem toho má expanzia tukového tkaniva za následok rozvoj hypoxie, stav charakterizovaný nedostatočným prísunom kyslíka. Adaptívna odpoveď buniek na hypoxiu zahŕňa stabilizáciu α podjednotky hypoxiou-indukovaného transkripčného faktora 1 (HIF1), ktorá následne vedie k indukcii karbonickej anhydrázy IX (CA IX). CA IX sa podieľa na regulácií pH a podporuje prežívanie, migráciu a invazívnosť nádorových buniek. Expresia CA IX koreluje so zlou prognózou nádorov a ich následnou rezistenciou na terapiu. Cieľom práce bolo skúmať vplyv kondiciovaného média získaného z adipocytov na expresiu CA IX a HIF1α v dvoch bunkových líniách (ZR-75-1 a BT-20) odvodených z karcinómu prsníka (BC). Kondiciované médium bolo získané buď z adipocytov 3T3-L1 (adip3T3), alebo z izolovaných adipocytov z karcinómu prsníka (adipCM). Kým v prípade adip3T3 sme na opravovanie buniek použili koncentrované médium, tak v prípade adipCM sme testovali tri rôzne riedenia. Nádorové bunky, vrátane kontrolných bez opracovania, boli kultivované v normoxických a hypoxických podmienkach. Po pridaní adipCM bola na proteínovej úrovni pozorovaná indukovaná expresia CA IX v oboch bunkových líniách. Bunky BT-20 reagovali zvýšením expresie CA IX a HIF1α po pridaní dvoch najvyšších koncentrácií adipCM v hypoxii. K najvýraznejšej indukcii proteínu CA IX v normoxii aj hypoxii došlo v bunkovej línii ZR-75-1 po pridaní najvyššej koncentrácie adipCM. Okrem toho sme pozorovali zvýšenú hladinu HIF1α v dôsledku adipCM v hypoxii, čo naznačuje, že k zvýšeniu hladiny CA IX dochádza v dôsledku spustenia signálnej dráhy HIF1. V prípade adip3T3 sme pozorovali nárast expresie CA IX aj HIF1α. Naše výsledky poukazujú na to, že v bunkových líniách derivovaných z karcinómu prsníka dochádza po pridaní kondiciovaného média z adipocytov k zvýšeniu hladiny proteínu CA IX. Vzhľadom k indukcii HIF1α, pSTAT3 a pERK po opracovaní buniek predpokladáme, že tento efekt je spustený práve týmito signálnymi dráhami. Nami získané výsledky ponúkajú ďalšie vysvetlenie komplexného vzťahu medzi obezitou a nádorovými ochoreniami.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla vďaka podpore projektu VEGA 2/0076/20 a APP0434, a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít, kód ITMS: 313011V344, spolufinancovaný o zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.