Klinická a demografická charakteristika zomrelých pacientov na internej klinike

Primárne karty

Klinická a demografická charakteristika zomrelých pacientov na internej klinike

Orsolya Hrubá1 , Petra Massarová , Katarína Vranecová , Lucia Žigová , Juraj Payer2 , Peter Jackuliak , Jan Kyselovic3 , Andrea Gažová
1 Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2 V. Interná klinika, , Lekárska fakulta, Bratislava
3 Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
bondor2@uniba.sk

ÚVOD: Dáta týkajúce sa priemernej dĺžky života v Európe poukazujú na fakt, že sa priemerná dĺžka života za posledných päť desaťročí zvýšila signifikantne, v priemere o takmer 10 rokov u mužov aj u žien. Hoci tento trend bol prerušený počas pandémie COVID-19, pacienti vo veku 65 rokov a viac stále predstavujú rastúci podiel hospitalizovaných pacientov. Táto skupina pacientov má zvyčajne niekoľko komorbidít, najmä chronických ochorení a v prípade hospitalizácie si vyžadujú špeciálny manažment, aby sa znížilo riziko nežiaducich udalostí a mortality počas hospitalizácie. Pacienti nad 65 rokov sú najčastejšie hospitalizovaní na interných, geriatrických a kardiologických oddeleniach nemocníc. Podľa NCZI sú najčastejšími príčinami úmrtia vo vekovej skupine nad 65 rokov na Slovensku choroby obehovej sústavy, nádory a choroby dýchacej sústavy.

CIELE: Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať klinické a demografické charakteristiky pacientov, ktorí zomreli počas hospitalizácie na internom oddelení v rokoch 2010 až 2021. Zamerali sme sa na vekovú skupinu nad 65, u ktorej sme sledovali a popísali klinické a demografické údaje.

MATERIÁL A METODIKA: Vykonali sme retrospektívnu analýzu 5061 pacientov, ktorí zomreli počas hospitalizácie na internom oddelení. Zhromažďovali sme údaje o demografických faktoroch vrátane veku, pohlavia a komorbidít, ako aj o ALOS a klinických výsledkoch. Vstupné dáta sme získali z nemocničného systému Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Projekt je schválený Etickou komisiou Nemocnice Ružinov Bratislava.

VÝSLEDKY A DISKUSIA: Naša popisná analýza ukázala, že seniori vo veku 65 rokov a viac tvorili významnú skupinu medzi pacientmi, ktorí zomreli počas hospitalizácie. Bolo ich 4199, čo predstavuje takmer 83% z celkového množstva pacientov. Vo vekovej skupine nad 65 tvorili ženy 54,6% (kým vo vekovej skupine do 65 rokov tvorili ženy len 34,3%). Priemerný ošetrovací čas pre túto vekovú skupinu bol 7,55±8,9 dní (7,39±9,1 pre ženy a 7,74 ±8,8 pre mužov). Najčastejšími príčinami smrti boli choroby obehovej sústavy (70,3%), po nich nasledovali choroby dýchacej sústavy (13,7%) a infekčné a parazitové choroby (5,3%).

ZÁVER: Naša retrospektívna štúdia preskúmala a objasnila niektoré zaujímavé vzorce a potvrdila fakt, že na internom oddelení sa dlhodobo hospitalizuje a zomiera veľké množstvo pacientov v seniorskom veku. Aj keď výsledky nie sú finálne, poskytujú základ pre ďalšie skúmanie, ktoré sa bude zameriavať na objasnenie potenciálnych vzťahov v našom súbore údajov, ktoré stále rozširujeme o ďalšie klinické dáta pacientov.

Zdroje: 

[1] Eurostat. (2022). Mortality and life expectancy statistics. Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics

[2] Mattison, Melissa. (2021). Hospital management of older adults. UpToDate. Dostupné na: https://www.uptodate.com/contents/hospital-management-of-older-adults/print#disclaimerContent

[3] NCZI (2021) Zdravotnícka ročenka SR 2020, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava 2021. s. 42. ISBN 978-80-89282-80-6. Dostupné na: https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2020.pdf

[4] NCZI (2021) Zdravotnícka ročenka SR 2019, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava 2021, aktualizované vydanie. s. 40. ISBN 978-80-89292-77-6. Dostupné na: https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2019/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2019.pdf