Leptínom-indukovaná expresia karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z nádorov prsníka

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-8-3

Leptínom-indukovaná expresia karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z nádorov prsníka

Jana Lapinová1 , Martina Takáčová ,
1 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Virologický ústav, Oddelenie nádorovej biológie, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika
jlapinova1@gmail.com

Tukové tkanivo predstavuje komplexný metabolický a endokrinný orgán zapojený do udržiavania energetickej homeostázy. Okrem ukladania prebytočnej energie v podobe triglyceridov je taktiež zodpovedný za vylučovanie adipokínov. Adipokíny, medzi ktoré radíme leptín, sa podieľajú na invázii a metastatickom šírení rôznych typov nádorov, vrátane rakoviny prsníka (BC). Navyše, hromadenie nadbytočného tukového tkaniva má za následok rozvoj hypoxie. Bunky odpovedajú na vznik hypoxie aktiváciou transkripčných faktorov, napr. hypoxiou-indukovaného faktora 1 (HIF1), ktorý následne indukuje expresiu génov zapojených do angiogenézy a glykolýzy. Karbonická anhydráza IX (CA IX) patrí medzi proteíny indukované hypoxiou, pričom expresia je spojená so zlou prognózou a rezistenciou na terapiu. CA IX udržuje vhodné vnútrobunkové pH pre prežitie nádorových buniek a taktiež zodpovedá za tvorbu extracelulárnej acidózy, ktorá prispieva k ich migrácií.

Cieľom práce bolo skúmať vplyv leptínu na biologické vlastnosti BC buniek v normoxických a hypoxických podmienkach. Testované boli tri BC línie (ZR-75-1, MCF-7, a MDA-MB-231), líšiace sa expresiou estrogénového a progesterónového receptora, a receptorovej tyrozínkinázy erbB-2 (HER2). Skúmaná bola zmena expresie CA IX a α podjednotky proteínu HIF1 po pridaní leptínu.

Na proteínovej úrovni vykazovali všetky bunkové línie zvýšenú expresiu CA IX a HIF1α po opracovaní leptínom. To naznačuje, že leptín ovplyvňuje CA IX prostredníctvom transkripčného faktora HIF1α. Bunková línia ZR-75-1 bola na leptín najcitlivejšia a reagovala zvýšenou expresiou oboch proteínov už pri koncentrácií 25 ng/ml. Pri bunkovej línii MCF-7 a MDA-MB-231 bola zvýšená expresia proteínov CA IX a HIF1α zaznamenaná po použití koncentrácie 100 ng/ml.

Naše výsledky naznačujú, že leptín má pozitívny vplyv na expresiu CA IX, ktorá je spojená s agresívnejším fenotypom nádorových buniek. Predpokladáme, že tento efekt je sprostredkovaný proteínom HIF1α. Uvedené poznatky by mohli prispieť k pochopeniu vzťahu medzi obezitou a rakovinou.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla vďaka podpore projektu VEGA 2/0076/20 a APVV-19-0098, a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít, kód ITMS: 313011V344, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.