Meranie metabolizmu svalov lýtka pomocou fosforovej MR spektroskopie

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-1-4

Meranie metabolizmu svalov lýtka pomocou fosforovej MR spektroskopie

Ján Ivančík1 , Ladislav Valkovič2
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko
2 Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research, RDM Cardiovascular Medicine, University of Oxford, United Kingdom
ivancik.ja@gmail.com

Magnetická rezonancia je neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje nahliadnuť do vnútra ľudského tela a odhaliť rôzne patológie bez vedľajších škodlivých účinkov. Okrem MR zobrazovania sa in vivo využíva i tzv. MR spektroskopia, ktorá umožňuje stanoviť chemické zloženie tkaniva. MRS využívajúca na záznam spektier jadrá fosforu sa nazýva fosforová (31P) MRS. Okrem koncentrácií fosforových metabolitov umožňuje merať i ďalšie fyziologické parametre, ako napríklad pH. V tejto práci je použitá metóda takzvanej dynamickej 31P MRS, ktorá umožňuje náhľad do procesov oxidatívneho energetického metabolizmu kostrového svalstva. Jej princíp spočíva v opakovanom snímaní 31P MR spektier z určitej definovanej oblasti s vysokým časovým rozlíšením počas cvičenia a následnej relaxácie. Na získanie dostatočného pomeru signál - šum sa najčastejšie používa nelokalizovaná 31P MRS, ktorá však nedokáže odlíšiť jednotlivé svalové skupiny. Pri lokalizovanej spektroskopia sa najčastejšie využívajú metódy jednovoxelové alebo multivoxelové. Jednovoxelové metódy umožňujú od seba odlíšiť rôzne typy tkanív, avšak umožňujú získanie dát len z jedného voxla. Preto pre získanie obrazu o metabolických dejoch vo viacerých svalových skupinách je nutné merania opakovať. Multivoxelové techniky, ako napríklad zobrazovanie chemického posunu (CSI), umožňujú získať dáta z viacerých svalov súčasne. Signál je zaznamenávaný z oblasti vyznačenej ako CSI mriežka, ktorá má určitý počet voxelov. Bežné CSI techniky však majú nízke časové rozlíšenie a nastokrát si vyžadujú špecializovaný protokol. Preto bola v tejto práci použitá nová, experimentálna technika využívajúca spiral kódovanie, čo umožňuje zrýchlenie procesu dynamického merania.

Kľúčové slová: In vivo MR spektroskopia, svaly lýtka, oxidatívny energetický metabolizmus, fosfokreatín, 31P MRS, 7T

Poďakovanie: 
Zdroje: