Metabolizmus lipidov a jeho úloha v chemorezistentných testikulárnych nádoroch

Primárne karty

Metabolizmus lipidov a jeho úloha v chemorezistentných testikulárnych nádoroch

Viktória Piatriková1 , Eva Kocianová1 , Božena Omasta2 , Jana Tomášková2 , Tereza Goliaš1
1 Biomedicínske centrum, SAV, Virologický ústav, Oddelenie nádorovej biológie, Dúbravská cesta 9, 845 05. Bratislava, Slovenská republika
2 Biomedicínske centrum, SAV, Virologický ústav, Oddelenie ekológie vírusov, Dúbravská cesta 9, 845 05. Bratislava, Slovenská republika
viktoria.piatrikova@savba.sk

Rakovina semenníkov je najčastejším nádorovým ochorením u mladých mužov vo veku od 15 do 40 rokov. V európskych krajinách sa očakáva, že celkový počet pacientov s rakovinou semenníkov sa do roku 2035 zvýši až o 13 % [1]. S rastúcim počtom prípadov sa zvyšuje aj počet pacientov rezistentných na cisplatinu (CisPt), hlavné liečivo tohto nádorového ochorenia. Keďže nádorové bunky dokážu modulovať svoj metabolizmus, aby si zabezpečili prežitie aj v nepriaznivých podmienkach nádorového mikroprostredia ovplyvneného chemoterapiou, pochopenie rozdielov medzi metabolizmom buniek senzitívnych a rezistentných na chemoterapiu by mohlo viesť k pochopeniu vzniku chemorezistencie [2].

Naším cieľom bolo analyzovať rozdiely v lipidovom metabolizme testikulárnej nádorovej línii NTERA-2 (dar od Dr. Kaľavská, NOÚ, Bratislava), ktorá je senzitívna alebo rezistentná na CisPt. Výsledky naznačujú, že rezistentné bunky v porovnaní so senzitívnymi vykazujú zvýšenú expresiu lipidových transportérov a zároveň expresiu enzýmov zapojených do syntézy mastných kyselín (MK). Okrem toho sme v rezistentných bunkách detegovali zvýšenú expresiu a transaktivíciu cieľových génov transkripčného faktora sterolový regulačný prvok viažuci proteín 1 (SREBP-1), ktorý sa podieľa na pozitívnej regulácii metabolizmu MK. Význam lipidového metabolizmu v rezistencii na CisPt sme preukázali aj farmakologickou inhibíciou vybraných enzýmov. Inhibícia vo všetkých prípadoch viedla k zvýšeniu účinnosti CisPt.

Hoci je v budúcnosti potrebná dôkladnejšia analýza na pochopenie komplexnej regulácie lipidového metabolizmu pri rakovine semenníkov, veríme, že dôkazy, ktoré sme poskytli, poukazujú na potenciál kombinovanej terapie zameranej na tento proces.

Poďakovanie: 

Práca vznikla za podpory grantov: VEGA 2/0099/23, VEGA 2/0078/23 a APVV-22-0341.

Zdroje: 

[1] Znaor A, Skakkebaek NE, Rajpert-De Meyts E, Laversanne M, Kuliš T et al. Testicular cancer incidence predictions in Europe 2010-2035: A rising burden despite population ageing. Int J Cancer. 2020;147(3): 820-828.

[2] Wang Z, Wang Y, Li Z, Xue W, Hu S et al. Lipid metabolism as a target for cancer drug resistance: progress and prospects. Front Pharmacol. 2023;14: 1274335.