Modulovanie hypoxickej signálnej dráhy v obličkových nádorových bunkách SK-RC-52 vplyvom tyrozínkinázového inhibítora Pazopanibu

Primárne karty

Modulovanie hypoxickej signálnej dráhy v obličkových nádorových bunkách SK-RC-52 vplyvom tyrozínkinázového inhibítora Pazopanibu

Kamila Bernátová1 , Barbora Puzderová1 , Monika Baráthová1
1 Biomedicínske centrum, SAV, Virologický ústav, Oddelenie nádorovej biológie, Dúbravská cesta 9, 845 05. Bratislava, Slovenská republika
kamila.bernatova@savba.sk

Karcinóm z renálnych buniek (RCC) je závažná urologická malignita, ktorá predstavuje na Slovensku výrazný medicínsky problém vzhľadom na jej vysokú incidenciu a mortalitu [1].  Zo 14 rôznych podtypov RCC je najviac zastúpeným podtypom svetlobunkový RCC (ccRCC), ktorý je charakterizovaný vrodenými alebo somatickými mutáciami génu von Hippel-Lindau (VHL). Strata funkcie tumor-supresorového proteínu VHL vedie k stabilizácii hypoxiou indukovateľného faktora (HIF) a k aktivácii HIF-sprostredkovanej signalizácie nezávisle od koncentrácie kyslíka, čím v bunkách vzniká tzv. pseudohypoxia [2]. S množstvom hypoxických nádorov je asociovaná aj expresia transmembránového metaloenzýmu objaveného na našom pracovisku, karbonickej anhydázy IX (CAIX) [3]. CAIX katalyzuje reverzibilnú premenu CO2 na bikarbonát a protón a následná reabsorbcia bikarbonátu vedie k akumulácii protónov v extracelulárnom priestore, a tým k udržiavaniu fyziologického intracelulárneho pH a k okysľovaniu extracelulárneho prostredia. Nadexpresia CAIX sa spája so zlými klinickými výsledkami, zvýšenou agresivitou nádorov, metastázovaním a zhoršenou odpoveďou na liečbu [4, 5]. 

V liečbe ccRCC sú štandardným terapeutickým prístupom aj tyrozínkinázové inhibítory (TKI). V našich experimentoch sme sa zamerali na testovanie vplyvu TKI Pazopanibu na hypoxickú signálnu dráhu sprostredkovanú transkripčnými faktormi HIF‑1 a HIF-2. Pazopanib je orálne podávané terapeutikum prvej línie, ktoré sa vyznačuje dobrými výsledkami v prvých fázach liečby, no popisovaný je postupný vznik rezistencie [6]. Naše experimenty ukázali, že Pazopanib znižuje hladinu regulačnej alfa podjednotky HIF-1 v obličkových nádorových bunkách SK-RC-52 kultivovaných v monovrstve v normoxii, ako aj v hypoxii. Zároveň sme preukázali zníženie hladiny proteínu CAIX, ktorý síce nie je priamym cieľom TKI, ale jeho expresia je regulovaná najmä prostredníctvom  HIF-1. Naše výsledky naznačujú vplyv TKI na hypoxickú signálnu dráhu. V ďalších experimentoch sa chceme zamerať na sledovanie kombinovaného pôsobenia inhibítorov TKI a CAIX, a tak chceme zasiahnuť viaceré signálne dráhy aktivované v ccRCC súčasne.

Poďakovanie: 

Táto práca bola podporená projektom VEGA 2/0113/24.

Zdroje: 

[1] Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-249.

[2] Gnarra JR, Tory K, Weng Y, et al. Mutations of the VHL tumour suppressor gene in renal carcinoma. Nat Genet. 1994;7(1):85-90.

[3] Pastoreková S, Závadová Z, Kostál M, Babusíková O, Závada J. A novel quasi-viral agent, MaTu, is a two-component system. Virology. 1992;187(2):620-626.

[4] Pastorek J, Pastoreková S, Callebaut I, et al. Cloning and characterization of MN, a human tumor-associated protein with a domain homologous to carbonic anhydrase and a putative helix-loop-helix DNA binding segment. Oncogene. 1994;9(10):2877-2888.

[5] Pastorek J, Pastorekova S. Hypoxia-induced carbonic anhydrase IX as a target for cancer therapy: from biology to clinical use. Semin Cancer Biol. 2015;31:52-64.

[6] Wang B, Song JW, Chen HQ. First-Line Pazopanib Treatment in Metastatic Renal Cell Carcinoma: Real-World Data From a Single Chinese Center. Front Pharmacol. 2020;11:517672.