Nezávislé vyhodnotenie zabezpečenia kontroly kvality brachyterapie s vysokým dávkovým príkonom

Primárne karty

Nezávislé vyhodnotenie zabezpečenia kontroly kvality brachyterapie s vysokým dávkovým príkonom

Kristína Rafajová1 , Iveta Waczulíková2 , Jozef Grežďo3 ,
1 Katedra jadrovej fyzika a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
2 Oddelenie biomedicínskej fyziky, Katedra jadrovej fyzika a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
3 Oddelenie klinickej rádiofyziky, Onkologický ústav svätej Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 812 50 Bratislava
rafajova17@uniba.sk

Brachyterapia je efektívna liečebná metóda, ktorá sa využíva pri liečení onkologických ochorení samostatne alebo v kombinácii s inými typmi liečby (externá rádioterapia, chirurgia, chemoterapia). V tejto práci sme sa venovali konkrétne brachyterapii s vysokým dávkovým príkonom (HDR, z angl. High Dose Rate), pri ktorej je nádor ožiarený krátkodobo a pacient nie je nosičom rádioaktívneho materiálu. Na bezpečné a presné dodanie dávky pomocou HDR brachyterapie je nevyhnutné zvážiť mnohé aspekty, ktoré sú potrebné ako pre pacienta, tak aj pre zdravotnícky personál, či životné prostredie. Z tohto dôvodu je dôležité disponovať komplexným programom zabezpečenia kvality (QA, quality assurance). QA je teda nevyhnutnou súčasťou a nutnou povinnosťou každej rádioterapeutickej kliniky. V uvedenej práci sme sa zamerali najmä na kontrolu QA na Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) a jej súvisom s využitím 2D array MatriXX Evolution dozimetra. Proces plánovania liečby/ožiaru pacienta je veľmi zložitým procesom a preto vznikla na OÚSA požiadavka na vytvorenie systému, ktorým by sme mohli skontrolovať celý tento proces a tak sa vyhnúť nežiaducim chybám, ktoré v procese vznikajú. 2D array MatriXX Evolution dozimeter spolu s vhodne vytvorenými fantómami túto požiadavku spĺňali a stali sa tak dostatočným prostriedkom pre kontrolu kvality aj na potenciálne príbuzných pracoviskách. V práci sme predstavili ucelený pohľad na budovanie procesu QA na HDR brachyterapii OÚSA. V praktickej časti sú vysvetlené otázky rozlíšenia dozimetra MatriXX, spôsob ako je možné merať na tomto dozimetri dávku, či jej dlhodobú stabilitu v priebehu niekoľkých rokov. 
Záverom práce bola optimalizácia vybraných ožarovacích plánov s cieľom zníženia nepresností meraní.

Poďakovanie: 

Predovšetkým by som sa chcela veľmi pekne poďakovať môjmu školiteľovi Mgr. Jozefovi Grežďovi, PhD., za jeho  vedenie, pripomienky, návrhy a cenné rady. Moje poďakovanie tiež patrí doc. RNDr. Ivete Waczulíkovej, PhD. ktorá bola pre mňa dôležitou osobou najmä pri štatistickom spracovaní dát. Dôležitými osobami pri meraniach boli tiež fyzici a doktori na OÚSA. Ďakujem za ústretovosť a ľudskosť ako aj príjemnú atmosféru, ktorá bola na pracovisku vždy prítomná. Analýza dát bola podporená projektom APVV SK-BY-RD-19-0019.