Onkomarker CA 125 v diagnostike karcinómu ovárií u žien východného Slovenska

Primárne karty

Onkomarker CA 125 v diagnostike karcinómu ovárií u žien východného Slovenska

Ivona Vasiľová1 , Eva Petrejčíková1
1 Katedra biológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 081 01 Prešov, Slovenská republika
vasilovaivona@gmail.com

Problematika práce:  Karcinóm vaječníka je celosvetovo siedmym najčastejším nádorovým ochorením u žien a je diagnostikovaný predovšetkým u starších, postmenopauzálnych  pacientiek po 50. roku života (1). V súčasnosti je  štandardným klinickým vyšetrením na detekciu nádorov ovárií sledovanie sérových hladín biomarkeru CA 125. Ide o glykoproteínový antigén, ktorého zvýšená hladina bola pozorovaná najmä u tumorov ovárií epiteliálneho pôvodu, ale aj pri benígnych gynekologických chorobách, ako sú napr. ovariálne cysty a endometrióza (2). 

Cieľ: Cieľom výskumu bolo sledovanie hladín onkomarkeru CA 125 u žien východného Slovenska vzhľadom na vekové kategórie a vzhľadom na diagnózu C56 (Zhubný karcinóm ovárií). 

Súbor a metódy:  Analyzovaný súbor tvorilo 3306 pacientiek východného Slovenska vo vekovom rozpätí od 12 do 96 rokov, u ktorých boli sledované a analyzované hladiny markera CA 125 vo venóznej krvi vzhľadom na vekové kategórie a diagnózu C56. Probandky boli rozdelené do piatich vekových skupín (≥40; 41-50; 51-60; 61-70; 71≤). Diagnózu C56 malo potvrdenú 1992 z nich (60,25 %). Laboratórna diagnostika onkomarkera CA 125 sa uskutočnila s využitím prístroja Attelica® Solution Systém s modulom Atellica IM 1600 Analyzer v časovom horizonte január až september 2023. 

Výsledky: Hladiny markera CA 125 bez ohľadu na stupeň rizika sa pohybovali od 0,4 – 8456 U/ml. Pri sledovaní vekových kategórií a hladín markeru CA 125 sme zistili štatisticky signifikantné rozdiely (p<0,0001). Najvyššie priemerné hladiny onkomarkera boli zaznamenané vo vekovej kategórii ≥ 71 rokov. Pri sledovaní diagnózy C56 sme nezaznamenali štatisticky signifikantné rozdiely v priemerných hladinách onkomarkera CA 125 medzi pacientkami s diagnózou C56 a pacientkami s inou diagnózou (p>0,05). 

Záver: Na základe nášho výskumu môžeme konštatovať, že v závislosti od veku sa menia hladiny onkomarkera CA 125. Vyššie hladiny onkomarkera CA 125 u niektorých probandiek mohli byť spôsobené aj prítomnosťou benígnych ochorení ovárií a endometria, resp. iných gynekologických príčin, čo bude predmetom nášho ďalšieho výskumu, rovnako ako aj analýza hladín ďalšieho onkomarkera HE4 a stanovenie ROMA indexu.

Poďakovanie: 

Výskum bol realizovaný vďaka Laboratórium klinickej biochémie a hematológie siete Unilabs Slovensko s.r.o. v Stropkove.

Zdroje: 
  1. Ferlay, J. et al., 2019. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods.In:  Int J Cancer,  144: 1941-1953.
  2. Martinický, D. a kol., 2014.  Biomarkery pri zhubných nádoroch ovárií: súčasný stav. Onkológia (Bratisl.), 9(3): 159–161.