Prehľad a informovanosť adolescentiek na gymnáziu o poruchách menštruačného cyklu

Primárne karty

Prehľad a informovanosť adolescentiek na gymnáziu o poruchách menštruačného cyklu

Slávka Krupašová1 , Mária Konečná1 , Jana Gaľová1 , Janka Poráčová1 , Andrea Babejová1 , Vincent Sedlák1
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
krupasova.s@gmail.com

Menštruačný cyklus je výsledkom cyklickej hormonálnej aktivity endokrinného systému riadeného systémom hypotalamus-hypofýza-ovárium. Ide o odlučovanie endometria sprevádzané menštruačným krvácaním, ktoré sa typicky vyskytuje v mesačných 28-dňových intervaloch v dĺžke 3 – 5 dní. Niektoré ženy nemajú počas menštruácie výraznejšie problémy, iné zas pociťujú obrovské komplikácie s jej priebehom či už ide o poruchy intenzity, dĺžky alebo trvania menštruačného cyklu. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť výskyt menštruačných porúch a ich znalosti u adolescentiek. Analyzovaný súbor tvorilo 145 respondentiek s priemerným vekom 17,04  (± SD 1,323) rokov. Dotazníkovou metódou, ktorá sa uskutočnila na gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach, sme zistili výskyt menštruačných porúch ako predčasné a oneskorené menarché, polymenorea, oligomenorea, amenorea, abnormálne krvácanie, hypomenorea, hypermenorea, menorágia, menometrorágia, dysmenorea. Zistili sme, že respondentky majú veľmi dobré znalosti o príčinách vzniku menštruačných porúch. Zistili sme tiež štatistickú súvislosť medzi vekom a záujmom o besedu s odborníkom ohľadom porúch menštruačného cyklu (p ≤ 0,001) a medzi dĺžkou a intenzitou menštruačného krvácania (p ≤ 0,001). Významná súvislosť medzi poruchami pri nepravidelnom menštruačnom cykle a vekom nebola potvrdená (p = 0,351) a taktiež nebola potvrdená (p = 0,593) súvislosť medzi poruchami dĺžky a intenzity menštruačného krvácania a vekom. Štatisticky významná súvislosť medzi vekom a znalosťami príčin vzniku porúch menštruačného cyklu sa nepotvrdila (p = 0,078).

Poďakovanie: 

Práca bola podporená projektami VEGA č. 1/0069/22 a KEGA č. 011PU-4/2024.