PRIEBEH POŠKODENIA IHLÍC BOROVICE LESNEJ (PINUS SYLVESTRIS) SPÔSOBENÉHO HUBOU DOTHISTROMA SEPTOSPORUM

Primárne karty

ISBN: 978-80-974608-0-8

PRIEBEH POŠKODENIA IHLÍC BOROVICE LESNEJ (PINUS SYLVESTRIS) SPÔSOBENÉHO HUBOU DOTHISTROMA SEPTOSPORUM

Nina Valová1 , Zuzana Jánošíková,2 ,
1 Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF v Nitre
2 Ústav ekológie lesa SAV, oddelenie fytopatológie a mykológie
ninka.valova@gmail.com

Červená sypavka (DNB) je v súčasnosti najvýznamnejším ochorením ihličnanov, ktorá postihuje lesníctvo krajín po celom svete. Spôsobuje veľké ekonomické straty, v dôsledku strát dreva z lesných plantáží, ale tiež negatívne ovplyvňuje rekreačnú hodnotu lesov krajiny či estetickú hodnotu rastlín [1]. Je zrejmé, že DNB predstavuje obrovskú hrozbu pre integritu odhadovaných 50 miliónov hektárov borovice v Európe. Dôsledkom ochorenia je predčasné opadávanie ihlíc, pri ktorom sú náchylné ihlice všetkých vekových skupín, aj keď spočiatku opadávajú najskôr staršie ihlice, takže na strome zostávajú iba ihlice aktuálneho roku [2]. Výskum, bol zameraný na porovnanie citlivosti borovice lesnej na ochorenie červená sypavka z jednej lokality v Rakúsku a z dvoch lokalít vo Veľkej Británii- Škótsko a Anglicko. V práci boli použité histologické metódy na skúmanie interakcií hostiteľ-patogén, v umelo naočkovaných dvojročných stromoch Pinus sylvestris z troch rôznych provincií. Náhodne vybrané ihlice stromov umelo naočkovaných Dothistroma septosporum, boli mikroskopicky vyšetrené na klíčenie spór, penetráciu plesňami a povrchový rast hýf. Výsledky mikroskopického pozorovania potvrdila aj vykonaná štatistická analýza. Získané dáta poukazujú na fakt, že medzi provinciami existujú variácie v citlivosti na D.septosporum. Na základe získaných výsledkov sme dospeli k záveru, že vlhkosť vzduchu a prostredie s vysokým ročným úhrnom zrážok v danej oblasti majú veľký vplyv na vývoj ochorenia. Výskum je však len čiastočný a získané výsledky môžu byť v budúcnosti rozšírené v iných výskumných projektoch, z oblasti skúmania plesňových ochorení ihličnanov, s cieľom záchrany lesov.

Zdroje: 

[1] Drenkhan, R., Tomešová-Haataja, V., Fraser, S., Bradshaw, R.E., Vahalík, P., Mullett, M.S., a kol. 2016. Global Geographic Distribution And Host Range Of Dothistroma Species: A Comprehensive Review. In Forest Pathology. 2016, Vol. 46, No. 5, P. 408-442.

[2] Brown, A., Webber, J. 2008. Red Band Needle Blight Of Conifers In Britain. In Uk Forestry Commission. Issn 1756-5758, 2008, S. 1-9.