Relatívne zastúpenie baktérií z čeľade Lactobacillaceae v ústnej dutine zdravých ľudí

Primárne karty

Relatívne zastúpenie baktérií z čeľade Lactobacillaceae v ústnej dutine zdravých ľudí

Natália Šurín Hudáková1 , Miriam Sondorová1 , Ján Kučera2 , Margaréta Tamášová2 , Marián Maďar1
1 Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2 I. stomatologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
natali.hudy@gmail.com

Úvod: Baktérie z čeľade Lactobacillaceae predstavujú rôznorodú skupinu baktérií mliečneho kvasenia. Mnohé z nich sú využívané ako probiotické baktérie, u ktorých boli popísané rôzne prospešné vlastnosti vrátane ochrany voči patogénom či stimulácie imunitného systému (Huynh et Zastrow 2023). Ich zastúpenie v ústnej dutine ľudí predstavuje zvyčajne menej ako 1 % kultivovateľnej mikrobioty, avšak aj napriek tomu dosiaľ neboli opísané druhy, ktorých výskyt by bol obmedzený výhradne na povrchy orálnych tkanív (Shirbhate et al. 2023). Z hľadiska orálneho zdravia je užívaním probiotík možné zamedziť vzniku zubného kazu, periodontitíde či eliminovať zápach z úst. Probiotické kmene baktérií izolovaných z ústnej dutiny zdravých ľudí by mohli byť tak použité v rámci potlačenia rastu nežiadúcich baktérií, čím v konečnom dôsledku môžu byť nápomocné pri prevencii a liečbe rôznych orálnych ochorení (Bodke et Jogdand 2022).

Metodika: Vzorky dentálneho biofilmu boli odobraté sterilnou kyretou od 40 ľudí bez ochorenia ústnej dutiny do mikroskúmavky obsahujúcej fosfátom pufrovaný fyziologický roztok. Zhomogenizovaná vzorka bola vyočkovaná na MRS agar za účelom izolácie solitárnych kolónií s rozdielnym morfologickým prejavom. Izoláty boli následne selektované na základe farbenia podľa Grama. V prípade Gram-pozitívnych tyčiniek bola pomocou kitu izolovaná DNA pre účely PCR. Baktérie boli identifikované po Sangerovom sekvenovaní na základe 16S rRNA génu a BLASTn analýzy. 

Výsledky: Výskyt baktérií z čeľade Lactobacillaceae bol potvrdený u 55 % ľudí. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce druhy patrili Lacticaseibacillus rhamnosus (21,88% ) a Limosilactobacillus fermentum (21,88 %). Minoritné zastúpenie tvorili Weissella cibaria, Latilactobacillus sakei a Lactiplantibacillus plantarum

Záver: Vo vzorkách biofilmu získaných od ľudí bez ochorenia ústnej dutiny bolo identifikovaných 11 rôznych druhov baktérií z čeľade Lactobacillaceae, pričom ich zastúpenie môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi, medzi ktoré patrí aj geografická lokalizácia a s ňou spojené miestne potravinové návyky, ako je napríklad konzumácia fermentovaných potravín.

Poďakovanie: 

Táto publikácia vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0668/24.

Zdroje: 
1. Shirbate, U. et al. Clinical Implications of Probiotics in Oral and Periodontal Health: A Comprehensive Review. Cureus, 2023, 15(12): e51177.
2. Huynh, U., Zastrow, M. L. Metallobiology of Lactobacillaceae in the gut microbiome. Journal of Inorganic Biochemistry, 2023, 238: 112023.
3. Bodke, H., Jogdand, S. Role of Probiotics in Human Health. Cureus, 2022,; 14(11): e31313.