Sledovanie výskytu mikrobiálnej kontaminácie v potravinách v Európskej únii a krajinách EHP prostredníctvom údajov monitorovaných systémom RASFF

Primárne karty

Sledovanie výskytu mikrobiálnej kontaminácie v potravinách v Európskej únii a krajinách EHP prostredníctvom údajov monitorovaných systémom RASFF

Ivana Neuschlová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
neuschlova15@uniba.sk

Bezpečnosť potravín patrí medzi oblasti, kde osobitný význam majú dôsledné kontroly potravín na národnej a medzinárodnej úrovni pri odhaľovaní škodlivín v potravinách, aby bola čo najlepšie zabezpečená ochrana obyvateľstva pred dôsledkami konzumácie rizikových potravín. V rámci Európy poskytuje nezávislé odborné poradenstvo o rizikách súvisiacich s bezpečnosťou potravín Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Európska únia má jedny z najprísnejších noriem bezpečnosti potravín na svete a zriadila systém včasného varovania pred škodlivými potravinami a krmivami RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Zabezpečuje koordinovanú výmenu informácií o zdravotných rizikách z potravín medzi členskými štátmi, aby mohli okamžite prijať opatrenia na odvrátenie ohrozenia obyvateľstva. Kontrolné úrady jednotlivých krajín monitorujú prítomnosť fyzikálnych, chemických a biologických škodlivín v potravinách. Fyzikálne nebezpečenstvo v podobe cudzích predmetov a nečistôt dokáže spotrebiteľ najľahšie odhaliť. Avšak odhaliť chemické alebo biologické nebezpečenstvo je pre bežného spotrebiteľa takmer nemožné. 

V našej práci sme sa zamerali na biologické nebezpečenstvo spôsobené živými mikroorganizmami alebo ich toxínmi, ktoré sa potravou môžu dostať do organizmu človeka a vyvolať ochorenie. Biologické nebezpečenstvo je považované za jeden z najvýznamnejších faktorov vzhľadom na zdravotné následky a počet postihnutých. Našim cieľom bolo analyzovať výskyt mikrobiálnej kontaminácie v potravinách určených na priamu konzumáciu a v surovinách určených na ďalšie spracovanie a vstup do potravinového reťazca. Analyzovali sme údaje zo systému RASFF v aktuálnom období január až apríl 2024. Spracovali sme spektrum mikroorganizmov notifikovaných ako kontaminácia v rôznych potravinách, pôvod kontaminovaných potravín, stupeň rizika pre spotrebiteľa a typ oznámenia členským krajinám buď vo forme vydanej výstrahy, informácie alebo hraničného odmietnutia.

Za sledované obdobie štyroch mesiacov bolo do systému nahlásených celkom až 1 842 notifikácií v súvislosti s nebezpečnými potravinami, krmivami a obalovými materiálmi, ktoré prichádzali do kontaktu s potravinami, čo predstavovalo v priemere 15 hlásení denne. V rámci mikrobiálneho nebezpečenstva bola najčastejšie notifikovaná prítomnosť aflatoxínu – mykotoxínu plesne Aspergilus flavus (170 notifikácií) so stupňom rizika vážne (94,71 %) a potenciálne závažné (5,29 %). V 74,12 % bol týmto potravinám zablokovaný prechod na hraniciach, v 15,88 % prípadov bolo zaslané členským štátom informatívne hlásenie. Bakteriálnu kontamináciu spôsobovali najmä salmonely (161 notifikácií) s prevahou v hydinovom mäse. Ako vážne riziko bolo vyhodnotených 66,46 % hlásení a potenciálne závažné riziko predstavovalo 6,83 % hlásení. Systémom bola následne vydaná v 31,68 % hlásených prípadov výstraha pre členské štáty, aby prijali rýchle opatrenia na národnej úrovni. V 17,39 % hlásených prípadov bol zablokovaný prechod kontaminovaných potravín na hraniciach, v ostatných prípadoch bola oznámená informácia. Častú bakteriálnu kontamináciu spôsobovali aj listérie (57 notifikácií) prevažne v rybách, mlieku a syroch, Escherichia coli STEC (25 notifikácií) s prevahou v rybách, morských plodoch, syroch a inom ako hydinovom mäse. V rámci identifikovaných vírusov bol najčastejšie notifikovaný norovírus (42-krát) hlavne v ustriciach. Vyhodnotili sme, z ktorých krajín pochádzali tieto rizikové potraviny a vytypovali sme druhy potravín, v ktorých sa títo pôvodcovia infekčných ochorení alebo ich toxíny vyskytovali.

S cieľom ochrániť spotrebiteľa úzko súvisia nielen prísne normy EÚ a dôsledná kontrolná činnosť, ale aj jasné a zrozumiteľné informovanie spotrebiteľov o vedeckých poznatkoch v oblasti potravinového reťazca. EFSA  v tomto roku spustila kampaň „Safe2Eat“, ktorou učí spotrebiteľov členských krajín kriticky uvažovať o výbere, skladovaní a spracovaní potravín. Do kampane sa zapojilo aj Slovensko, ktoré rešpektuje zavedené legislatívne podmienky a veľmi prísne dodržiava normy. V sledovanom období nebolo Slovensko ani raz notifikované ako krajina pôvodu potravín s mikrobiálnym nebezpečenstvom.

Zdroje: 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). 2024. [online]. 2024. [cit. 10. 04. 2024]. Dostupné na internete: <https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-food-safety-authority-efsa_sk>

RASFF window. 2024. [online]. 2024. [cit. 07. 05. 2024]. Dostupné na internete: <https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search?searchQueries=>

Štátna veterinárna a potravinová správa. 2024. Informácie pre spotrebiteľov v aktuálnom roku. [online]. 2024. [cit. 08. 05. 2024]. Dostupné na internete: <https://www.svps.sk/potraviny/informacie.php>

Liptáková, A. a spol. 2023. Lekárska mikrobiológia. 2. doplnené vydanie. Bratislava: Herba 2023; 771 s. ISBN 978-80-8229-027-4.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. 2024. Safe2Eat. [online]. 2024. [cit. 11. 05. 2024]. Dostupné na internete: <https://www.efsa.europa.eu/sk/safe2eat>

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 152/1995 Z. z. o potravinách. [online]. 2024. [cit. 12. 05. 2024]. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/152/20220721.html#predpis.cast-piata>

European Commission. 2024. Food safety. The Alert and Cooperation Network notifications. [online]. 2024. [cit. 11. 05. 2024]. Dostupné na internete: <https://food.ec.europa.eu/safety/acn/acn-notifications_en>