Štatistické zhodnotenie užívania betablokátorov v Slovenskej republike

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-0-7

Štatistické zhodnotenie užívania betablokátorov v Slovenskej republike

Radka Eckerová1 , Denisa Toropilová1 , Ivona Grocká2 , Michal Toropila1
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Košice, Slovenská republika
2
radka.eckerova@student.uvlf.sk

Zlyhávanie srdca a kardiálna astma sa v Slovenskej republike vyskytuje asi u 1-2% populácie, a však u pacientov nad 75 rokov stúpa až na 10%. Mortalita je v priebehu piatich rokov po prvom zlyhaní asi polovičná. Do 75. roku života sa kardiálne zlyhávanie vyskytuje častejšie u mužov ako u žien. Zvyčajne je toto zlyhanie asi zo 70% spôsobené chronickou ischemickou chorobou srdca a hypertenziou [10]. V západných krajinách sa odhaduje približne 10% populácie so srdcovým zlyhaním vo veku nad 80 rokov, čo je zapríčinené starnutím populácie a predpokladá sa, že v roku 2030 bude dvojnásobne množstvo obyvateľov vo veku 65-80 rokov. Kongestívne srdcové zlyhanie je hlavnou príčinou astmy u starších pacientov, s mortalitou v rozmedzí 13-29% [9]. Na základe výsledkov multicentrických klinických štúdií sa betablokátory stali súčasťou štandardnej liečby chronického srdcového zlyhania [1, 3, 5, 12]. Priaznivo ovplyvňujú klinický stav chorých, znižujú chorobnosť, a hlavne znižujú riziko úmrtia o 34%. Tento účinok betablokátorov je vysvetľovaný predovšetkým znížením aktivity sympatoadrenálneho systému, znížením srdcovej frekvencie, predĺžením diastolickej periódy a antiarytmickými účinkami. Na základe dlhodobého nepriaznivého účinku, klinických ale aj mortalitných štúdií, sú dnes indikované na liečbu srdcového zlyhania : bisoprolol, karvedilol, retardovaný metoprolol a nebivolol s postupnou titráciou do max. tolerovaných dávok [2, 4, 7, 11, 13]. Štatistická analýza vychádzala z údajov o pacientoch liečených na 1. internej klinike UN v Starom meste v Bratislave. Hlavným cieľom bolo sledovanie účinku betablokátorov, ktorý prinášajú pacientom dlhodobý pozitívny efekt. Prehľad prináša údaje o 140 pacientov v období 1.6.2013-31.12.2013. Všetci pacienti boli hospitalizovaní z dôvodu akútneho srdcového zlyhania na jednotke intenzívnej starostlivosti a po prepustení boli naďalej kontrolovaní a liečení na vyššie uvedenej klinike [6].

Poďakovanie: 
Zdroje: 

[1] Brophy. J.M., Joseph, L., Rouleau, J.L., Beta-blockers in congestive heart failure. A Bayesian meta-analysis. Ann Intern Med, 2001, 134: 550–560.
[2] Bultas, J., Mizí další kontraindikace betablokátorů?, JACC-CZ, 2001, 3: 309–310.
[3] CIBIS-II Investigators and Committees. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS-II): a randomised trial, Lancet, 1999, 353: 9–13.
[4] Dulin, B.R., Haas, S.J., Abraham, W.T., Krum, H., Do elderly systolic heart failure patients benefit from beta blockers to the same extent as the non-elderly? Meta-analysis of 12,000 patients in large-scale clinical trials, Am J Cardiol, 2005, 95: 896–898.
[5] Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: Metoprolol CR/XL Randomised Intervention Trial in Congestive Heart Failure (MERIT-HF), Lancet, 1999, 353: 2001–2007.
[6] Grocká, I., Farmakologické a iné možnosti liečby asthma cardiale a jej súvislosť so srdcovým zlyhaním u človeka, Diplomová práca, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2015 
[7] Haas, S.J., Vos, T., Gilbert, R.E., Krum, H., Are beta-blockers as efficacious in patients with diabetes mellitus as in patients without diabetes mellitus who have chronic heart failure? A meta-analysis of large-scale clinical trials, Am Heart J, 2003, 146: 848–853.
[8] Heidenreich, P.A., McDonald, K.M., Hastie, T., et al., Meta-analysis of trials comparing beta-blockers, calcium antagonists, and nitrates for stable angina, JAMA, 1999, 281: 1927–1936.
[9] Jorge, S., Becquemin, M.H., Delerme, S., et al., Cardiac astma in elderly patients : incidence, clinical presentation and outcome, dostupné na internete : ˂http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1878501/pdf/1471-2261-7-16.pdf˃
[10] Libby, P., Bonow, R.O., Mann, D.L., Braunwald´s heart disease : A textbook of Cardiovascular medicine, 8th ed. Philedalphia, 2008, 509 s. ISBN 978-1-4160-4103-0
[11] López-Sendón, J., Swedberg, K., McMurray, J., et al., Expert consensus document on beta-adrenergic receptor blockers, Eur Heart J, 2004, 25: 1341–1362.
[12] Packer, M., Fowler, M.B., Roecker, E.B., et al., Effect of carvedilol on the morbidity of patients with severe chronic heart failure: results of the carvedilol prospective randomized cumulative survival (COPERNICUS) study, Circulation, 2002; 106: 2194–2199.
[13] Vítovec, J., Špinar, J., Betablokátory v léčbě chronického srdečního selhání. Jak převést výsledky klinických studií do lékařské praxe, Vnitřní lék, 2000, 46: 161–165.