Štúdium morfometrických a produkčných parametrov zlatobyle kanadskej (Solidago canadensis L.): rast nadzemnej biomasy a jej pokryvnosť sú vzájomne prepojené.

Primárne karty

ISBN: 978-80-974608-0-8

Štúdium morfometrických a produkčných parametrov zlatobyle kanadskej (Solidago canadensis L.): rast nadzemnej biomasy a jej pokryvnosť sú vzájomne prepojené.

Beáta Baranová1 , Saroj Kumar Chaudhary2 , Achyut Adhikari , Daniela Gruľová ,
1 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie
2 Central Department of Chemistry, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal
dgrulova@gmail.com

Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L., Asteraceae: Astereae) je jedným z najrozšírenejších inváznych neofytov v strednej Európe s preukázanými ekologickými a environmentálnymi dôsledkami pre invadované porasty a ekosystémy. Štúdium morfologických znakov a produkčných vlastností môže poskytnúť lepší pohľad na populačnú ekológiu S. canadensis a dynamiku rastu jej nadzemnej biomasy. Rovnako môže slúžiť ako základ pre vyvážený manažment zameraný na udržanie prijateľného stupňa invázie zlatobyle kanadskej ako aj praktické využitie jej biomasy. Naša práca sa zaoberala hodnotením morfologických a produkčných parametrov tohto invázneho neofytu, t.j. produkciou esenciálneho oleja a to vo vzťahu ku vybraným environmentálnym premenným: stupňu invázie, pôdnej reakcii (pH), pôdnej vlhkosti, celkovej ploche porastu a miere zásahov (počtu kosení). Rastlinný materiál bol zbieraný na dvanástich stanovištiach v rámci východného Slovenska, pričom stanovištia sa vzájomne líšili mierou invázie: štyri stanovištia s vysokou mierou invázie (75–100% relatívna pokryvnosť zlatobyle), štyri stanovištia so strednou mierou invázie (50–75% relatívna pokryvnosť zlatobyle) a štyri stanovištia s nízkou mierou invázie (25–50% relatívna pokryvnosť zlatobyle). Materiál bol zbieraný  v 5-tich odberových termínoch, ktoré zodpovedali rôznym fenologickým fázam S. canadensis: zelené rastliny bez súkvetia; zlatobyle v plnom kvete; a zlatobyle po aktívnom období kvitnutia. V každom termíne bolo na každom stanovišti odobratých 10 jedincov, celkovo bolo v štúdii spracovaných 600 jedincov. Celkovo bolo hodnotených 31 morfologických parametrov ako napr. výška/hmotnosť rastliny, počet listov, dĺžka/hmotnosť kvetu ako aj denný prírastok a výťažnosť esenciálneho oleja na gram suchej biomasy. Rastliny z porastov s nízkym stupňom invázie (najnižšou pokryvnosťou zlatobyle), nižším pH a vyššou celkovou plochou porastu boli signifikantne nižšie, ľahšie a mali signifikantne nižší počet ako aj hmotnosť listov, signifikantne kratšie a ľahšie stonky v porovnaní s rastlinami z porastov s vysokým stupňom invázie (>50%), vyšším pôdnym pH a menšou celkovou plochou. Tieto rastliny tiež vykazovali nižšiu mieru produktivity esenciálneho oleja a vrchol rastu dosiahli signifikantne neskôr. Naopak, pri porastoch s menšou celkovou plochou a percentuálne vyššou pokryvnosťou S. canadensis a vyššou pôdnou reakciou boli rastliny signifikantne vyššie a ťažšie, s vyšším počtom listov a vyššou mierou produktivity silice. Na základe získaných výsledkov usudzujeme, že rast nadzemnej biomasy a pokryvnosť sú vzájomne prepojené: postupné zvyšovanie objemu nadzemnej biomasy zlatobyle vedie k zvýšeniu jej relatívnej abundancie a pokryvnosti v invadovaných porastoch a následne zvýšenie relatívnej abundancie a pokryvnosti zlatobyle vedie k postupnému zvyšovaniu rastu jej nadzemnej biomasy.

Poďakovanie: 

Tento projekt bol podporený grantom VEGA 1/0087/20 a VEGA 2/0018/20.