ŠTÚDIUM PRÍTOMNOSTI GÉNOV DETERMINUJÚCICH ENTEROTOXÍNY STAPHYLOCOCCUS AUREUS POMOCOU PCR

Primárne karty

ŠTÚDIUM PRÍTOMNOSTI GÉNOV DETERMINUJÚCICH ENTEROTOXÍNY STAPHYLOCOCCUS AUREUS POMOCOU PCR

Michaela Dovhunová1 , Mária Konečná , Janka Poráčová , Vincent Sedlák , Jana Gaľová
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovenská republika
dovhunova.michaela@gmail.com

Problematika práce: Bakteriálne toxíny sú celosvetovo považované za tretiu najvýznamnejšiu príčinu epidémií prenášaných potravinami. Otrava Staphylococcus aureus je výsledkom konzumácie jedla obsahujúcich vytvorené stafylokokové enterotoxíny. Potenciálnym zdrojom nákazy je konzumácia živočíšneho mlieka. Gény kódujúce enterotoxíny boli detegované v baktériách S. aureus izolovaných zo vzoriek mlieka. Kontaminované vzorky by mohli mať vysokú šancu spôsobiť stafylokokovú intoxikáciu jedlom [1].

Cieľ práce: Práca je zameraná na stanovenie prítomnosti génov (SEA, SEB, SEC, SED, SEE) kódujúcich enterotoxíny vo vzorkách mlieka živočíšneho pôvodu a vo vzorkách humánneho klinického materiálu.

Metódy: Mikrobiologickými postupmi sa izolovali vzorky mikroorganizmov zo živočíšneho mlieka a humánny klinický materiál bol poskytnutý nemocničnými zariadeniami v Košiciach. Prítomnosť génov kódujúcich enterotoxíny umožnila štandardná PCR reakcia vzoriek surového kravského (n=2), ovčieho (n=73) a kozieho mlieka (n=1) a tepelne opracované ovčieho syra (n=24) a ovčej bryndze (n=6).

Výsledky: V humánnych izolátoch bola pozorovaná prítomnosť SEA génu v 11 vzorkách, SEB génu v 1 vzorke, gén SEC bol prítomný v 25 vzorkách humánneho izolátu. V 9 vzorkách humánneho izolátu bol pozorovaný gén SED a gén SEE v 2 vzorkách. Vzorky ovčieho mlieka vykazovali najvyšší výskyt génov SEC (18%), SED (7%) a SEA (4%), vo vzorkách ovčieho syra sa najčastejšie vyskytovali izoláty so SEC (21%) a SEB (4%) génmi a vo vzorkách ovčej bryndze sa nepotvrdila prítomnosť žiadneho génu kódujúceho enterotoxínu. V kozom mlieku bol prítomný iba SEC gén. Kravské mlieko nevykazovalo prítomnosť žiadneho z génov kódujúcich enterotoxíny. Vo vzorkách ovčieho mlieka sa detekovala prítomnosť génov kódujúcich dva enterotoxíny SEB + SEC (5%), SEA + SEB (1%) a SEB + SED (1%), zatiaľ čo vo dvoch vzorkách sa detekovala prítomnosť génov kódujúcich enterotoxíny SEC + SED (8%). Prítomnosť SEC génu vykazovala vzorka kozieho mlieka. Gén SEE pre enterotoxín E vykazoval neprítomnosť v každej vzorke.

Poďakovanie: 

Poďakovanie: Práca bola realizovaná s podporou projektu KEGA č. 002PU-4/2021.

Zdroje: 

Zdroje:
[1] MOHAMED, S. D. a kol. Molecular detection of Staphylococcus aureus enterotoxin genes isolated from mastitic milk and humans in El-Behira, Egypt. Internation Jurnal of One Health. 2021. 7(1): 70-77