Úskalia diagnostiky periprotetickej metastázy bedrového kĺbu

Primárne karty

ISBN: 978-80-970712-6-4

Úskalia diagnostiky periprotetickej metastázy bedrového kĺbu

Jozef Vojtaššák ml.1 , Veronika Vojtaššáková2 , Jozef Vojtaššák3
1 Ortopedická ambulancia, Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
2 Ambulancia všeobecného lekára, Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
3 Katedra ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Insuficiencia alebo uvoľnenie totálnej endoprotézy bedrového kĺbu je najčastejšie spôsobená septickým alebo aseptickým zápalom.  Zriedkavá príčina insuficiencie je tumorózne metastatické postihnutie periprotetického kostného tkaniva.

Diagnostika prebiehajúcich patologických procesov periprotetického kostného tkaniva je sťažená práve samotnou prítomnosťou implantátu. Formou kazuistiky demonštrujeme úskalia diagnostiky tumorózneho metastatického procesu v okolí totálnej endoprotézy.

Na naše pracovisko bol odoslaný 78 ročný pacient pre podozrenie z uvoľnenia  totálnej endoprotézy  pravého bedrového kĺbu. V čase vyšetrenia bol pacient 15 rokov po implantácií totálnej endoprotézy pravého bedrového kĺbu s reimplantáciou po 4 rokoch pre aseptické uvoľnenie a 13 rokov po implantácií totálnej endoprotézy ľavého bedrového kĺbu. V čase vyšetrenia sa pacient stážoval na rok trvajúce neurčité bolesti v oblasti pravého bedra, bolesti a obmedzenie hybnosti pravého ramena. Anamnesticky zisťujeme nefrektómiu pre  karcinóm obličky. Pacient prišiel s CT vyšetrením pravého bedra. Vzhľadom na početné artefakty spôsobené prítomnosťou implantátu, CT nález bol nehodnotiteľný. USG vyšetrením sme zistili patologickú náplň pseudokapsuly  totálnej endoprotézy bedrového kĺbu.  V oblasti trochantenter major bola prítomná porušená kontinuita kortikális  s pozitívnym Dopplerovým signálom. Formou sonografickej intervenčne sme pungovali 7ml serosanguinolentnej tekutiny z pseudopúzdra.  Cytologické vyšetrenie popísalo výpotok reaktívneho typu.  Na pravom ramene v oblasti akromioklavikulárneho kĺbu sme sonograficky diagnostikovali lytický tumorózny útvar laterálnej strany kľúčnej kosti zasahujúci  do okolitého tkaniva s výrazne pozitívnym patologickým Dopplerovým signálom. RTG vyšetrením sme potvrdili periprotetickú osteolýzu v oblasti trochanter major bedrového kĺbu a lytický proces laterálnej strany kľúčnej kosti. Naše podozrenie na metastatické postihnutie uvedených lokalít sme potvrdili celotelovou gamagrafiou skeletu a CT vyšetrením ramenného kĺbu. Pacienta sme neoperovali pre kontraindikáciu z interného hľadiska. Liečený bol  paliatívne rádioterapiou v rámci  onkologického liečebného plánu.

Záverom chceme poukázať na prínosy a limity zobrazovacích metód v rámci diagnostiky periprotetického tumorózneho metastatického procesu.

Poďakovanie: 
Zdroje: