Virulenčný potenciál baktérií Vibrio spp. izolovaných na Slovensku (2017-2018)

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-4-5

Virulenčný potenciál baktérií Vibrio spp. izolovaných na Slovensku (2017-2018)

Kristína Králiková1 , Martin Sojka
1 Ústav mikrobiológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Bratislava, Slovensko
kkralikova@centrum.sk

Rod Vibrio predstavujú gramnegatívne baktérie, ktoré sú zakrivené alebo rovné tyčinky. Najdôležitejším patogénom patriacim do tohto rodu je Vibrio cholerae, séroskupina O1 a O139, ktorý dokáže spôsobiť produkciou svojich toxínov vážne ochorenie – choleru. Iné – necholerové vibriá dokážu spôsobiť širokú škálu ochorení. Častejšie sa vyskytujú gastrointestinálne infekcie, ale najmä u imunokompromitovaných pacientov, vo veľmi zriedkavých prípadoch aj u zdravých jedincov dokážu necholerové vibriá spôsobiť infekcie rán, mäkkých tkanív, očí a uší. Najzávažnejšie prípady sa spájajú so sepsou, septickým šokom až smrťou spôsobenou najmä Vibrio vulnificus. Vibrio spp. sú vodné a halofilné mikroorganizmy, ktoré sa prirodzene vyskytujú najmä v morskom a sladkovodnom prostredí. Preto aj ochorenia bývajú kauzálne spojené s predchádzajúcimi vodnými aktivitami, prípadnou konzumáciou morských plodov, kôrovcov, mäkkýšov a rýb. (Thompson, 2004)
Cieľom práce je objasniť virulenčný potenciál vibrií izolovaných z prírodných vôd a bazénov na Slovensku v rokoch 2017 – 2018, prostredníctvom stanovenia produkcie biofilmu, detekcie génov pre RTX a iných vybraných faktorov virulencie jednotlivými izolátmi.
Výsledky experimentov preukázali signifikantný výskyt rôznych faktorov virulencie v kmeňoch izolovaných na území Slovenskej republiky za roky 2017 a 2018. Oproti roku 2017 sa v roku 2018 podľa našich výsledkov výskyt virulentnejších kmeňov zvýšil. Výskyt virulentných necholerových vibrií sme zaznamenali v štrkoviskách, prírodných jazerách a bazénoch.

Poďakovanie: 
Zdroje: 
  1. Thompson FL, Iida T, Swings J. Biodiversity of vibrios. 2004. Microbiol Mol Biol Rev. 2004;68(3):403–431. doi:10.1128/MMBR.68.3.403-431.2004