Vplyv podávania Aloe Vera Barbadensis Miller na antioxidačný status poštových holubov

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-1-4

Vplyv podávania Aloe Vera Barbadensis Miller na antioxidačný status poštových holubov

František Zigo1 , Martina Zigová2 , Denisa Toropilová1 , Radka Eckerová1
1 Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, SR
2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR
frantisek.zigo@uvlf.sk

        Súčasné nadmerné zaťaženie poštových holubov počas pretekovej sezóny oslabuje ich organizmus, zvyšuje jeho náchylnosť k stresu a k rôznym ochoreniam. Všetky tkanivá majú ochranný antioxidačný systém proti poškodeniu biologicky dôležitých molekúl voľnými radikálmi. Na tejto ochrane sa podieľajú antioxidanty, ktoré sú schopné deaktivovať nabitú časticu voľného radikálu (Constantini a kol., 2008). V práci bol sledovaný vplyv perorálnej suplementácie gélu z Aloe vera Barbadensis Miller mladým poštovým holubom – tzv. výletkom, počas 150 km preteku, na vybrané antioxidačné a biochemické parametre. V čase 21 dní pred plánovaným 150 km pretekom bol podávaný Aloe vera gél skupine 14 výletkom v dávke 30 ml/l vody. Pred začiatkom suplementácie, deň pred ako aj po skončení preteku bola odoberaná krv do skúmaviek z vena tarsalis a sledované parametre boli porovnávané pomocou Studentovho t-testu medzi suplementovanou a kontrolnou skupinou, bez prídavku Aloe vera. Pre porovnanie nameraných hodnôt v rámci každej skupiny z jednotlivých odberov bol použitý porovnávací post Tukeyov test. Zvýšená enzymatická aktivita glutatión peroxidázy (GSH-Px), superoxid dismutázy (SOD) bola zaznamenaná u suplementovanej skupiny deň pred a po preteku. Aktivita enzýmov kreatín kinázy (CK), aspartátaminotransferázy (AST), alanínaminotransferázy (ALT), alkalickej fosfatázy (ALP) a laktátdehydrogenázy (LDH) bola zvýšená pri holuboch z kontrolnej aj suplementovanej skupiny vzhľadom na vysoké nároky počas preteku.

Kľúčové slová: mladé poštové holuby, suplementácia, Aloe Vera, preteky, zaťaženie, antioxidanty

Poďakovanie: 
Zdroje: 

COSTANTINI, D. - DELL’ARICCIA, G. - LIPP, H. P.: Long flights and age affect oxidative status of homing pigeons (Columba livia). 2008. In Journal of Experimental Biology, vol. 211, p. 377–381.