Vplyv quercetínu na Na,K-ATPázu v obličkách na modeli fruktózou indukovanej inzulínovej rezistencie

Primárne karty

Vplyv quercetínu na Na,K-ATPázu v obličkách na modeli fruktózou indukovanej inzulínovej rezistencie

Denisa Šnúriková1 , Jana Vlkovičová1 , Barbora Kaločayová 1 , Katarína Kršková 2 , Štefan Zorad2 , Tijana Culafic3 , Snežana Tepavčevic3 , Norbert Vrbjar1
1 Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Bratislava, Slovenská republika
2 Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Bratislava, Slovenská republika
3 Laboratórium molekulárnej biológie a endokrinológie, "VINČA" Inštitút jadrových vied-Národný inštitút Republiky Srbsko, Belehrad, Srbsko
usrddena@savba.sk

Nadmerná konzumácia fruktózy je spojená s metabolickými zmenami a vážnymi zdravotnými problémami. Pravidelné pitie nápojov sladených fruktózou má za následok obezitu, zápal a poruchy kardiometabolizmu. Navyše vysoký príjem fruktózy zvyšuje oxidačný stres.  Preto podávanie antioxidantov, ktoré sa prirodzene vyskytujú  v ovocí a zelenine, by mohlo chrániť pred zhoršením funkčnosti obličiek vyvolaným fruktózou. Cieľom práce bolo zistiť dôsledky 15-týždňového príjmu 10 % fruktózy na obličky so zameraním na vlastnosti enzýmu Na,K-ATPázy a vplyv suplementácie antioxidantom quercetínom.

Experimentálne sme potvrdili, že pri pití 10 % roztoku fruktózy počas 9 týždňov sa u mladých Wistar potkanov vyvinulo niekoľko príznakov inzulínovej rezistencie, ako na to poukazujú hodnoty glukózy, inzulínu a HOMA-IR (model na hodnotenie homeostázy – diagnostika inzulínovej rezistencie).  Súčasne sme sa zamerali aj na sledovanie účinku quercetínu podávaného sondou po dobu 6. týždňov (20 mg/kg/deň v 1 % roztoku metylcelulózy). Potkany z kontrolných skupín dostávali metylcelulózové vehikulum.

Zistili sme, že zvýšený príjem fruktózy viedol u potkanov k nárastu telesnej hmotnosti a plazmatických hladín glukózy. Pri perorálnom užívaní quercetínu bola preukázaná normalizácia pitia roztoku fruktózy na úroveň príjmu pitnej vody. Okrem toho,  podávanie quercetínu značne znížilo glykémiu. Prostredníctvom pôsobenia polyfenolov sme očakávali ochranu pred poškodením obličiek počas vzniknutého metabolického ochorenia a zachovanie funkčnosti tubulárnej Na,K-ATPázy, čo sa však nepotvrdilo. Taktiež zvýšenie plazmatického kreatinínu a zníženie pomeru glutatiónu GSH/GSSG v homogenáte obličkového tkaniva naznačujú, že podávanie quercetínu nemusí byť prospešné v stave už existujúcej obličkovej patológie.

 

Poďakovanie: 

Podporené grantami: VEGA: 2/0148/22, APVV: 20-0421.