Vplyv vitamínu D a serotonínu na hypertenziu u detí s obezitou

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-8-3

Vplyv vitamínu D a serotonínu na hypertenziu u detí s obezitou

Katarína Krivošíková1 , Zora Krivošíková2 , Ladislava Wsólová3 , Tomáš Seeman4 , Ľudmila Podracká
1 Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Slovenská republika
2 Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU, Bratislava, Slovenská republika
3 Oddelenie biofyziky, informatiky a bioštatistiky, FVZ SZU, Bratislava, Slovenská republika
4 Pediatrická klinika, Detská fakultná nemocnica Dr. von Haunera, LMU univerzita v Mníchove, Nemecko
katarina.krivosikova@gmail.com

Úvod: Obezita a hypertenzia predstavujú závažný problém postihujúci ako aj dospelú, tak čoraz viac aj detskú populáciu. Za ostatné desaťročie výskyt hypertenzie v pediatrii narastá paralelne s epidémiou obezity a jej následkami. Predpokladá sa, že hypovitaminóza D súvisí s arteriálnou hypertenziou. Serotonín moduláciou syntázy oxidu dusnatého ovplyvňuje reguláciu krvného tlaku. Nedávno bol tiež opísaný biologický mechanizmus, ktorým vitamín D špecificky reguluje syntézu serotonínu. Cieľom tejto práce bolo zistiť súvislosti medzi vitamínom D, serotonínom a krvným tlakom u obéznych detí.

Metódy: Do prospektívnej prierezovej štúdie sme zaradili 171 detí. Deti boli rozdelené do dvoch skupín podľa indexu telesnej hmotnosti na obézne (BMI ≥ 95. percentil; n=120) a neobézne (n=51). Všetky deti absolvovali jednorázové meranie tlaku krvi a 24-hodinové meranie tlaku krvi, mali vyšetrené koncentrácie vitamínu D a serotonínu. Údaje o glukóze nalačno, inzulíne, HOMA, kyseline močovej a kompletnom lipidovom profile sa získali u obéznych detí. Projekt bol schválený Etickou komisiou NÚDCH (č. schválenia: EK:05/2018 NÚDCH). Všetci zákonní zástupcovia pacientov boli poučení o štúdii a podpísali informovaný súhlas. Na štatistické vyhodnotenie sme použili štatistický softvér IBM SPSS v. 23.0.

Výsledky: Hypertenzia bola zistená len v skupine obéznych detí. V porovnaní s kontrolnou skupinou mali obézne deti najmä v zime nižšiu koncentráciu vitamínu D a serotonínu. Sezonalita vitamínu D a BMI-SDS sa ukázali ako najvýznamnejšie prediktory zmien systolického krvného tlaku, zatiaľ čo diastolický krvný tlak bol predikovaný najmä inzulínom a serotonínom. Prítomnosť prehypertenzie a hypertenzie u obéznych detí najvýraznejšie ovplyvnil nedostatok vitamínu D a zvýšené BMI-SDS.

Záver: Dysregulácia vitamínu D a serotonínu môže predstavovať riziko vzniku a rozvoja hypertenzie u obéznych detí; preto ich optimalizácia spolu s redukciou telesnej hmotnosti môže zlepšiť dlhodobé kardiovaskulárne zdravie týchto detí.

Poďakovanie: 

Práca bola podporená grantom VEGA No.1/0202/17 a realizáciou projektu "Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia", ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.