VYBRANÉ CHEMICKÉ CHARAKTERISTIKY V POVRCHOVEJ VODE RIEKY NITRA A MŔTVEHO RAMENA MALÁ NITRA

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-8-3

VYBRANÉ CHEMICKÉ CHARAKTERISTIKY V POVRCHOVEJ VODE RIEKY NITRA A MŔTVEHO RAMENA MALÁ NITRA

Michaela Antalová1
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky, Katedra chémie
michaela.antalova2@student.ukf.sk

Práca je zameraná na analýzu fyzikálno-chemických a chemických ukazovateľov a ich vplyv na kvalitu povrchovej tečúcej vody vodného toku rieky Nitra a jej ramena Malá Nitra.

Analýza vzoriek odobratých na jeseň v roku 2020 preukázala, že hodnoty teploty vody (8,5-10,0 ℃), mernej vodivosti (23,13-27,70 mS.m-1), chloridov (11,31-16,97 mg/l), fluoridov (0,85-1,29 mg/l), síranov (13,72-170,12 mg/l), dusičnanového dusíka (0,755-3,951 mg/l) a ťažkých kovov (Pb = 0,51-1,02 μg/l; As = 0,99-6,62 μg/l; Cd = 0,106-0,148 μg/l) sú v rozmedzí platnej legislatívy. Vo vzorkách povrchovej vody boli zistené zvýšené hodnoty pH vo všetkých odberových miestach (A-I). Zistené  hodnoty pH boli v intervale od 5,23 do 5,44; pričom limitná hodnota predstavuje rozmedzie od 6,0 do 8,5. Z výsledkov môžeme tvrdiť, že povrchová voda v sledovaných vodných tokoch vykazovala na jeseň roku 2020 kyslý charakter.

Druhý set odberov vykonaný na jar v roku 2021 vykazoval podobné hodnoty teploty vody (11,5-14,0 ℃), mernej vodivosti (20,69-23,84 mS.m-1), chloridov (7,92-10,94 mg/l), síranov (21,96-183,84 mg/l), dusičnanového dusíka (0,038-2,835 mg/l) a ťažkých kovov (Pb = 0,77-0,90 μg/l; Cd = 0,116-0,125 μg/l), ktoré zodpovedajú platnej legislatíve. Oproti vzorkám z jesene 2020 bolo pH v norme (7,43-7,83) a taktiež spĺňalo platnú legislatívu. Zaznamenali sme zvýšenú mieru fluoridov, ktorých hodnota sa pohybovala od 2,29 mg/l do 3,16 mg/l. Limitná hodnota je do 2 mg/l. Predpokladáme, že zvýšená koncentrácia fluoridov na jar 2021 bola zapríčinená splavom hnojených poľnohospodárskych pôd do povrchovej vody.

Z  výsledkov analýz môžeme tvrdiť, že rieka Nitra a jej rameno Malá Nitra vykazujú dostatočnú kvalitu na prítomnosť druhu Unio crassus a spĺňajú požiadavky na kvalitu životného prostredia tohto druhu.

Poďakovanie: 

Práca vznikla s podporou Výskumného centra AgroBioTech vybudovaného v rámci projektu „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“, ITMS 26220220180.