Výskyt dentálnych patológií na kostrových pozostatkoch

Primárne karty

Výskyt dentálnych patológií na kostrových pozostatkoch

Natália Feničová , Jana Gaľová , Eva Petrejčíková , Mária Konečná , Vincent Sedlák
Prešovská univerzita v Prešove
fenicova.natalia@gmail.com

Problematika práce: V rámci dentálnej antropológie sa pozornosť upriamuje na vývin chrupu, priebeh erupcie zubov dočasnej a trvalej dentície, ako aj na opotrebovanie zubov a výskyt dentálnych patológií na exhumovaných kostrových pozostatkoch jedincov rôznych historických populácií. Takouto analýzou chrupu je možné odhaliť veľké množstvo informácií o spôsobe života týchto jedincov, o hygiene, zdravotnom stave, výžive, ako aj stresových faktoroch, ktorým boli vystavení. Na zuboch je možné pozorovať celú škálu patologických prejavov, medzi ktoré patria kazové lézie, strata zubov, periodontálne ochorenia, výskyt zubného kameňa alebo enamelovej hypoplázie.

Cieľ práce: Cieľom práce bolo zaznamenať výskyt dentálnych patológií na kostrových pozostatkoch dospelých jedincov z obdobia stredoveku (12. – 15. storočie).

Metódy: Kostrové pozostatky boli exhumované v bezprostrednej blízkosti ruín zaniknutého ranogotického kostolíka na archeologickej lokalite Vyšná Myšľa – Koscelek. Analyzovaný bol chrup hornej a dolnej čeľuste 54 jedincov exhumovaných z hrobových jám a 22 separátnych dolných čeľustí pochádzajúcich z povrchového zberu. Celkovo bolo skúmaných 282 zubov rôzneho typu pomocou makroskopických metód.

Výsledky: Medzi najhoršie zachované zuby v analyzovanom súbore patrili prvé rezáky a tretie stoličky. Z výsledkov vyplýva, že najvyššie zastúpenie mala abrázia zubov, ktorá sa vyskytla až na 250 (88,65 %) analyzovaných zuboch. Druhé najvyššie zastúpenie mal zubný kameň, ktorý sa vyskytol na 69 (24,46 %) zuboch. Najčastejšie bol zubný kameň pozorovaný na prvých stoličkách a na prvých črenových zuboch, skôr hornej čeľuste. Zubný kaz sa celkovo vyskytol na 59 (20,92 %) zuboch a najčastejšie bol pozorovaný na druhých stoličkách, tak hornej, ako aj dolnej čeľuste. Najmenšie zastúpenie mala enamelová hypoplázia, ktorá bola pozorovaná na 37 (13,12 %) zuboch. Hypopláziu zubov bolo možné pozorovať hlavne na črenových zuboch a rezákoch.

Poďakovanie: 

Práca bola realizovaná s podporou projektu VEGA č. 1/0069/22 a KEGA č. 011PU-4/2024.