VÝSKYT NEŠPECIFICKÝCH ČREVNÝCH ZÁPALOV V PREŠOVSKOM KRAJI V ROKOCH 2018 - 2023

Primárne karty

VÝSKYT NEŠPECIFICKÝCH ČREVNÝCH ZÁPALOV V PREŠOVSKOM KRAJI V ROKOCH 2018 - 2023

Martina Gajdošová1 , Mária Konečná1 , Vincent Sedlák1 , Andrea Babejová1 , Jana Gaľová1 , Meryem Yildiz1 , Viktória Rybárová1 , Janka Poráčová1
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. Novembra 1, 08001 Prešov
martina.gajdosova@smail.unipo.sk

Zápalové ochorenie čriev (IBD) opisuje skupinu stavov, ktorých dve hlavné formy sú Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. Crohnova choroba a ulcerózna kolitída spôsobujú zápal výstelky gastrointestinálneho traktu a narúšajú schopnosť tela tráviť potravu, absorbovať výživu a odstraňovať odpad zdravým spôsobom. V diplomovej práci sme sa venovali nešpecifickým črevným zápalom u pacientov v Prešovskom kraji v rokoch 2018 – 2023, zisťovali sme výskyt ochorenia, najčastejšie oblasti lokalizácie zápalového procesu a detekovali sme hladiny protilátok špecifických pre dané ochorenia. Skúmaný súbor tvorilo 236 pacientov s diagnostikovanou Crohnovou chorobou s priemerným vekom 42,508 ± SD 13,616 rokov a 133 pacientov s diagnostikovanou ulceróznou kolitídou s priemerným vekom 45,015 ± SD 18,598 rokov. Natívne preparáty sme získali histologickou analýzou pomocou farbenia hematoxylínom a eozínom. Nepriamou imunoflourescenčnou analýzou sme detekovali prítomnosť protilátok ANCA, AGCA, AICA. Na detekciu protilátok ASCA bola použitá metóda ELISA. Štatistická analýza potvrdila signifikantný rozdiel medzi rokom diagnostikovania Crohnovej choroby a oblasťou lokalizácie ochorenia (p = 0,007). Signifikantný rozdiel sme zistili medzi počtom odobratých segmentov u pacientov s Crohnovou chorobou a rokom diagnostikovania ochorenia (p = 0,023). V prípade pacientov s ulceróznou kolitídou nebol potvrdený signifikantný rozdiel medzi rokom diagnostikovania a oblasťou lokalizácie (p = 0,698).

Poďakovanie: 

Práca bola podporená projektami VEGA č. 1/0069/22 a KEGA č. 011PU-4/2024.