Využitie bioimpedančnej analýzy pri štúdiu obezity

Primárne karty

Využitie bioimpedančnej analýzy pri štúdiu obezity

Natália Némethiová1 , Mária Konečná , Janka Poráčová , Vincent Sedlák
1 Prešovská univerzita v Prešove
natalianemethiova@gmail.com

Problematika práce: Bioimpedančná analýza umožňuje stanovenie uloženia telesných tekutín, čím dokáže vyhodnotiť rizikové faktory vedúce k vzniku obezity. Podstata bioimpedančej analýzy spočíva v šírení striedavého elektrického prúdu s nízkou intenzitou cez telesné štruktúry. Ľudské telo sa počas výkonu analýzy správa ako elektrický obvod. Meranie vyhodnotí ako celkové zloženie tela a to na podklade stanovenia rozdielneho odporu tukového tkaniva a ostatných tkanív [1]. Obezita patrí medzi civilizačné ochorenia najmä vo vyspelých krajinách. V súčasnosti narastá prevalencia obezity na celom svete. Najčastejšími dôvodmi k rozvoju ochorenia patrí unáhlené stravovanie, konzumácia nepravidelných a nedostatočne vyvážených jedál, sedavé zamestnanie, nedostatok pohybu [2].

Cieľ práce: U všetkých jedincov stanoviť antropometrické a bioimpedančné parametre. Získané výsledky porovnať medzi súbormi zdravých jedincov a jedincov s diagnostikovanou obezitou.

Metódy: Všetkým jedincom boli vykonané antropometrické merania, ktoré pozostávali s  z merania telesnej hmotnosti, BMI indexu. Následne sme vykonali bioimpedančnú analýzu prostredníctvom bioianalyzátora Quadscan 4000 Touch, ktorý nám umožnil určiť (tuk, ECT, ICT). Základ analýzy tvoril súbor dospelých zdravých jedincov (PA, n=108) a dospelých jedincov s diagnostikovanou obezitou (KS, n=104). Súbor probandov s diagnostikovanou obezitou pozostával zo 52 žien a 52 mužov. Kontrolný súbor pozostával zo 54 zdravých žien a 54 zdravých mužov. Pre porovnanie antropometrických parametrov a bioimpedančných parametrov medzi súborom jedincov s diagnostikovanou obezitou a kontrolným súborom sme použili t-test. Na zistenie hladiny významnosti s hodnotami *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 sme využili dostupné štatistické testy.

 Výsledky: Cieľom práce bolo stanoviť a porovnať bioimpedančné parametre. Získané výsledky porovnať medzi súbormi zdravých jedincov a jedincov s diagnostikovanou obezitou. Zamerali sme sa na hodnoty (TH, BMI index, tuk, ECT, ICT). V analyzovanom súbore bolo prítomných niekoľko štatisticky signifikantných rozdielov. Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti medzi súbormi probandov u mužov s diagnostikovanou obezitou boli významne vyššie (***p < 0,001) v porovnaní kontrolným súborom. Hodnoty BMI indexu u probandov s diagnostikovanou obezitou boli významne vyššie (***p < 0,001) v porovnaní s kontrolným súborom. Hodnoty WHR indexu u probandov s diagnostikovanou obezitou neboli signifikantne odlišné od hodnôt v kontrolnou súbore. Priemerná hodnota tuk u probandov s diagnostikovanou obezitou bola významne vyššia (***p < 0,001) v porovnaní s kontrolným súborom. Hodnota tuku u probandov s diagnostikovanou obezitou bola vyššia (***p < 0,001) v porovnaní s kontrolným súborom. Priemerná hodnota ECT v probandov s diagnostikovanou obezitou bola významne vyššia (***p < 0,001) v s kontrolným súborom. Priemerná hodnota ICT u probandov s diagnostikovanou obezitou bola významne vyššia (***p < 0,001) v porovnaní s kontrolným súborom. Priemerné hodnoty telesnej hmotnosti, BMI indexu, tuk, ECT, ICT medzi súbormi probandov u žien s diagnostikovanou obezitou boli významne vyššie (***p < 0,001) v porovnaní s kontrolným súborom. Hodnoty u mužov a žien boli totožné. Podľa našich výsledkov je BMI index a tuk potenciálny rizikový faktor pre vznik obezity, nakoľko hodnoty v jednotlivých súboroch vykazujú signifikantné rozdiely medzi probandmi s diagnostikovanou obezitou a kontrolným súborom.

 

Poďakovanie: 

Práca bola realizovaná s podporou projektu KEGA č. 002PU-4/2021.

Zdroje: 

[1] CANNON, T. a J. CHOI, 2019. Development of a Segmental Bioelectrical Impedance Spectroscopy Device for Body Composition Measurement. In: Sencors. 19(22).

[2] ŻUKIEWICZ-SOBCZAK, W. et al., 2014. Obesity and poverty paradox in developed countries. In: Annals of agricultural and environmental medicine. 21(3).