Využitie metódy LSPR na vývoj aptasenzora na detekciu oxytetracyklínu s využitím zlatých nanočastíc

Primárne karty

Využitie metódy LSPR na vývoj aptasenzora na detekciu oxytetracyklínu s využitím zlatých nanočastíc

Sára Mikuličová1 , Veronika Šubjaková1 , Sandro Spagnolo1 , Tibor Hianik1
1 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a infomatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava
mikulicova6@uniba.sk

Zlaté nanočastice (AuNPs) majú výborné fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré ich robia vhodnými pre využitie v optických biosenzoroch. Jednou z týchto vlastností je lokalizovaná povrchová plazmónová rezonancia (LSPR). LSPR spôsobuje, že AuNPs absorbujú viditeľné svetlo pri určitých vlnových dĺžkach, a preto majú v koloidných roztokoch rôzne farby v závislosti od ich veľkosti a koncentrácie [1]. Imobilizovanie AuNPs na pevný substrát umožňuje sledovať zmeny absorpčného maxima ako je zmena intenzity alebo posun vlnovej dĺžky po naviazaní rôznych molekúl [2]. DNA aptaméry sú  jednoniťové oligonukleotidy, ktoré sú selektované pre špecifické naviazanie určitej látky. Ich hlavnou výhodou v provnaní s protilátkami je syntéza in vitro, možnosť modifikácie rôznymi funkčnými molekulami a  stabilita [3]. Vďaka svojim vlastnostiam nachádzajú široké uplatnenie v cielenej terapii a v biosenzoroch. V tejto práci sme sa zamerali na optimalizáciu vývoja biosenzora na báze DNA aptamérov a AuNPs imobilizovaných na povrchu sklíčka umiestneného v prietokovej cele pomocou metódy LSPR. Študovali sme interakciu DNA aptaméra špecifického pre oxytetracyklín (OTC aptamér) značeného tiolovou skupinou so sekvenciu 5´- GGG GGC ACA CAT GTA GGT GCT GTC CAG GTG TGG TTG TGG T-3´ [4] s  AuNPs. AuNPs (priemer 80 nm) boli imobilizované na povrch sklíčka (priemer 14 mm) prostredníctvom 3-aminopropyltrimethoxysilán (APTES). Vzorky boli privádzané do prietokovej cely pomocou pumpy s rýchlosťou 50 µl/min. Pri naviazaní aptamérov alebo OTC sme sledovali posun absorpčného maxima k vyšším vlnovým dĺžkam. Pri 90 min. inkubácií aptamérov sme nepozorovali signifikantný posun vo vlnovej dĺžke. V zmesi aptamérov s merkaptohexanolom (MCH) s molárnym pomerom 1 : 50 sme dosiahli naviazanie (posun vlnovej dĺžky bol  ∆𝜆 = 1.697 nm) a menší posun maxima pri interakcii s rôznymi koncentráciami oxytetracyklínu (OTC) (100 nM, 500 nM a 2 µM). Tieto zmeny však boli podobné v porovnaní s naviazaním samotného MCH (∆𝜆 = 1.675 nm) a s nešpecifickými interakciami OTC na samotné MCH bez aptaméra a nešpecifickú DNA. Pri dlhšej inkubácii samotného OTC aptaméra, minimálne 6 hodín, sme dosiahli výraznejší posun maxima ∆𝜆 = 0.698 nm v porovnaní s 90 min. inkubáciou, čo naznačuje potrebu dlhšej inkubácie. LSPR aptasenzor preukázal potenciálnu schopnosť detekcie OTC, avšak ďalšia optimalizácia je nevyhnutná.

Poďakovanie: 

Táto práca bola uskutočnená vďaka grantovej podpore výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020, SAFEMILK, číslo projektu 10100729 a projektu VEGA 1/0445/23.

Zdroje: 

[1] KALASHGRANI M. Y., GHOLAMI A., MOUSAVI S. M., AKMAL M.H., CHIANG W.-H., ALTHOMALI R. H. a RAHMAN M., 2024. Gold fluorescence nanoparticles for enhanced SERS detection in biomedical sensor applications: Current trends and future directions. Chemical Record [online]. 2024, roč. e202300303 [cit. 16.2.2024]. Dostupné na: doi:10.1002/tcr.202300303

[2] SCROCCARELLO A., PELLE D., Del CARLO M. a COMPAGNONE D., 2023. Optical plasmonic sensing based on nanomaterials integrated in solid supports. A critical review. Analytica Chimica Acta [online]. 2023, roč. 1237, č. 340594 [cit. 4.3.2024]. Dostupné na: doi:10.1016/j.aca.2022.340594

[3] CARVALHO F. A., SEQUEIRA-ANTUNES B. a FERREIRA H. A., 2023. Nucleic acid aptamer-based biosensors: A review. Biomedicines [online]. 2023, roč. 11, č. 3201 [cit. 30.1.2024]. Dostupné na: doi:10.3390/biomedicines11123201

[4] NIAZI J. H., LEE S. J. a GU M. B., 2008. Single-stranded DNA aptamers specific for antibiotics tetracyclines. Bioorganic and Medicinal Chemistry [online]. 2008, roč. 16, č. 15, s. 7245–7253. ISSN 09680896. Dostupné na: doi:10.1016/j.bmc.2008.06.033