Vývoj meted pre prípravu I-129 vzoriek pre AMS merania

Primárne karty

ISBN:
Kľúčové slová:

Vývoj meted pre prípravu I-129 vzoriek pre AMS merania

Martina Bugriová1 , Eva Viglašová1 , Michal Galamboš1 , Martin Daňo2
1 Katedra jadrovej chémie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
2 Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze
bugriova3@uniba.sk

V životnom prostredí sa izotopy jódu vyskytujú prírodne a zároveň ako kontaminanty. V prírode sa jód vyskytuje ako výsledok reakcie xenónu s atmosférou, vyparovania oceánov, štiepenia uránu alebo vplyvom sopečnej činnosti. Významný vplyv na antropogénne sa vyskytujúci jód v životnom prostredí mali skúšky jadrových zbraní a zavedenie prepracovania vyhoreného jadrového paliva. Vzhľadom na pomerne dlhú dobu polpremeny, β a γ emitujúceho žiarenia, je jeho monitorovanie nevyhnutné. Aj keď koncentrácia jódu v životnom prostredí narástla, pre bežné detekčné metódy je stále nízka, preto je potrebná predúprava vzorky. Pre detekciu jódu sa využíva gama spektrometria, kvapalinovo scintilačná detekcia, neutrónová aktivačná analýza, hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou alebo urýchľovačová hmotnostná spektrometria. Cieľom experimentov je optimalizácia existujúcich separačných metód pre detekciu I-129.

Poďakovanie: 

Moje poďakovanie patrí vedúcej práce doc. RNDr. Eve Viglašovej, PhD., vedúcemu katedry prof. RNDr. Michalovi Galambošovi, PhD., ako aj členom katedry jadrovej chémie PriF UK za možnosti, ktoré mi poskytujú. Ďakujem Fakulte jaderné a fyzikálně inženýrskej ČVÚT v Prahe, Katedre jaderné chemie a ÚJV Řež, a. s., za získané vedomosti a skúsenosti s prístrojom AMS. Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. SK-SRB-23-0057.

Zdroje: 

[1]  Togo Y. S., Takahashi Y. (2011) Mineral Mag 75, p. 2018.

[2]  SmithE., Ander L., Bailey E. H., et al. (2011) Mineral Mag 75, p. 1897.

[3]  Edwards R. (1962) Science 3533 (137), p. 851.

[4]  Eisenbud M., GesellT. (1997) Environmental Radioactivity from Natural, Industrial & Military SourcesElsevies, Amsterdam; [5Nudat 3.0 [Citované: 10. január 2024] < https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/ > .

[6] Kaplan D. I., Roberts K. A., Schwhr K. A., et al. (2011) Environ Sci Technol 45, p. 489; [7] Ústav jaderné fyziky AV ČR veřejná výzkumná instituce[Citované: 12. január 2024] < https://www.ujf.cas.cz/cs/vyzkum-a-vyvoj/velke-vyzkumne-infrastruktury-a-centra/ramses/about-the-project/> .