Význam prevencie infekčných a parazitárnych chorôb psov z pohľadu One Health

Primárne karty

Význam prevencie infekčných a parazitárnych chorôb psov z pohľadu One Health

Miloš Kovaľ1 , Maroš Kostičák1 , Ľubica Zákutná1 , Boris Vojtek1 , Monika Drážovská1 , Ľuboš Korytár1 , Andrea Pelegrinová1 , Silvia Zemanová1 , Marián Prokeš1
1 Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika
milos.koval@student.uvlf.sk

Zásadnou súčasťou starostlivosti o zvieratá aj v oblasti chovu psov je prevencia výskytu infekčných a parazitárnych chorôb. Komplexný prístup k prevencii chorôb je nevyhnutný pre minimalizáciu rizika vzniku a šírenia chorôb psov v domácich chovoch a chovateľských staniciach. Infekčné choroby psov predstavujú závažné ekonomické hrozby pre chov, v prípade výskytu zoonóz, ohrozujú aj zdravie ľudí z pohľadu princípu One Health. Eliminovať šírenie infekčných a parazitárnych chorôb a užívanie antimikrobiálnych látok je možné uplatnením postupov primárnej prevencie (zamedzenie zavlečenia etiologických agensov do chovu – karanténa, atď.), sekundárnej prevencie (obmedzenie šírenia mikroorganizmov v chove – izolácia, sanácia prostredia, atď.) a terciárnej prevencie (zvýšenie schopnosti zvierat odolávať infekčnému tlaku). Zvyšovanie rezistencie psov nešpecificky (vhodný spôsob chovu, výživy, zníženie stresu, atď.) a špecificky (zdravotné plány chovu, vrátane vakcinačných a antiparazitárnych programov podľa aktuálneho zdravotnému stavu a epizootologickej situácie, atď.) má nezastupiteľný význam v modernom chove psov.

Z dôvodu získania informácií o povedomí a uplatňovaní prevencie chorôb psov sme realizovali elektronický dotazník. Respondenti (n = 140), chovatelia psov starší ako 18 rokov, bez ďalších charakteristík, odpovedali na 10 otázok.

Z výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že v oblasti antiparazitárnych preventívnych opatrení deklaruje ich uplatňovanie v dehelmintizácii, jeden a viackrát do roka, viac ako 70 % opýtaných. V prevencii ektoparazitóz preferuje pravidelné podanie antiparazitík vo forme tabliet viac ako 57 % respondentov. V prevencii infekčných chorôb má kľúčový význam vakcinácia. Respondenti deklarovali jej aplikáciu v prevencii besnoty vo viac ako 95 % odpovediach a proti iným vybraným infekčným chorobám vo viac ako 80 % odpovediach. V dotazníku deklarovalo 60 % respondentov aj uplatňovanie karanténnych postupov vo svojom chove psov.

Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že povedomie o zásadách správneho chovu psov je medzi chovateľmi rozšírené. Miera a forma uplatňovania zásad záleží od veľkosti chovu ako aj od pracovného využitia chovaných psov. Na mieste je však neustála edukácia chovateľov o spôsobe chovu a ochrany zdravia zvierat, aj vzhľadom na prepojenie zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia, v súlade s konceptom One Health.

Poďakovanie: 

Práca vznikla vďaka finančnej podpore projektov VEGA 1/0368/21 a KEGA 008UVLF-4/2022.