jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Dôvody odchodu a návratu mladých ľudí zo Slovenska

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Dôvody odchodu a návratu mladých ľudí zo Slovenska

Martina Chrančoková 1

1Centrum spoločenských a psychologických vied - Prognostický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
martina.chrancokova@gmail.com

Cieľom našej práce bolo preskúmanie medzinárodnej mobility mladých ľudí zo Slovenska. Chceli sme  zaplniť určité medzery v chápaní súčasnej migrácie (mobility), pretože máme pocit, že súčasný výskum nevenuje dostatok priestoru tejto problematike, konkrétne úniku mozgov (brain drain) zo Slovenska. Preto sme na začiatku prezentácie uviedli štatistiky ohľadne migrácie študentov v Európe. Ďalej sme sa zamerali na kvalitatívny výskum, kde sme sa zamerali na zistenie dôvodov odchodu a návratu mladých Slovákov vo veku 19 až 35 rokov. Vzorku tvorilo 92 respondentov, z toho 60 navrátilcov a 32 migrantov. Pri zbere údajov sme brali ohľad na jednu podmienku, a to, že ich pobyt v zahraničí musel trvať minimálne 6 mesiacov. Dáta, ktoré sme analyzovali, boli tvorené priamymi rozhovormi s rozhovormi a cez skype. Hlavná metóda, ktorú sme používali na zber údajov bola Snowball. Zistili sme, že dôvodom odchodu mladých ľudí zo Slovenska je hlavne túžba zdokonaliť sa v cudzom jazyku a zlepšiť si svoju finančnú situáciu. Naopak najčastejším dôvodom návratu respondenti uvádzali rodinné dôvody – starostlivosť o rodičov a založenie si rodiny na Slovensku. Jednou zo zaujímavostí, ktorú sme zistili je, že mladí Slováci si vážia svoj slovenský pôvod a neradi by menili občianstvo len kvôli tomu, že sa rozhodli žiť na istú dobu v zahraničí.

Kľúčové slová: Migrácia, mobilita, únik mozgov, dôvody odchodu, dôvody návratu

Príspevok je výstupom z projektu Ymobility – Youth Mobility “Maximasing opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe. Tento projekt je projektom Európskej Únie – Horizont 2020 Research and Innovation program under the Grant Agreement (No. 649491). Príspevok je výstupom z projektu VEGA 2/0117/15 Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe.
CHRANČOKOVÁ, Martina. Transfer poznatkov pomocou medzinárodnej migrácie: Písomná práca k dizertačnej skúške: dizertačné doktorandské práce (PhD., Dr.). Bratislava: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, 2016. 109 s. Školiace pracovisko: Prognostický ústav SAV, školiteľ: Vladimír Baláž.

CHRANČOKOVÁ, Martina. Migrácia študentov za vzdelaním ako faktor budovania poznatkovej ekonomiky = Students`Migration towards Education as a Factor of Builiding a Knowledge-based Economy. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Veľký Meder 14-15. máj 2015 [elektronický zdroj]. Zostavili: Andrej Přívara, Michal Barta; recenzenti: Gejza Mihály, Magdaléna Přívarová. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v spolupráci s TREXIMA, 2015, s. 210-216. ISBN 978-80-225-4078-0.(VEGA č. 2/0010/14: Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015).

CHRANČOKOVÁ, Martina. Gaining Knowledge Through the Migration of Slovak Migrants - Motives, Benefits, and Risks of Their Migration. In Economic Policy in the European Union Member Countries: proccedings of 14th International Scientific Conference, September 14-16, 2016, Petrovice u Karviné. Part 1. Editors: Ingrid Majerová, Eva Kotlánová. Opava: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016, p. 258-266. ISBN 978-80-7510-210-2.(VEGA č. 2/0010/14: Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. 14th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries).
 
CHRANČOKOVÁ, Martina. Vnútorná mobilita študentov v Európe za obdobie 1998 až 2012 [Internal mobility of students in Europe for the period 1998-2012]. In Ekonomická teória a ekonomická realita. ETER 2014: zborník príspevkov 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 13.-14.11.2014 [elektronický zdroj]. Bratislava: Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2014, 1 CD-ROM [8 s.]. ISBN 978-80-225-3884-8.(VEGA č. 2/0010/14: Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. Ekonomická teória a ekonomická realita: ETER 2014).
 
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Júlia Hunková
Pasívny
príspevok 01.05.2017 10:39
Veľmi zaujímavá a aktuálna problematika.
Re: príspevok 02.05.2017 08:05
Ďakujem a som veľmi rada, že sa práca niekomu páči. Mojim cieľom je, aby sa o tejto téme začalo rozprávať viac. Ak by ste mali nejaké otázky na mňa ohľadne výskumu, kľudne sa pýtajte, rada ...Zobraziť celý komentár
Júlia Hunková
Pasívny
príspevok 01.05.2017 10:39
Veľmi zaujímavá a aktuálna problematika.
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ