Analýza facetovej blokády pod sonografickou kontrolou

Analýza facetovej blokády pod sonografickou kontrolou

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
97%
Prevedenie (dizajn)
93%
Diskusná interakcia
90%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Lenka Raabová80%80%-
PharmDr. Miroslava Špaglová100%100%-
Štefan Lukáč100%100%-
MVDr. Kamila Bilská100%100%-
MUDr. Róbert Vojtko PhD.100%80%80%
PhDr. Ing. Martin Samohýl100%100%100%
ISBN: 978-80-970712-8-8

Analýza facetovej blokády pod sonografickou kontrolou

Jozef Vojtaššák ml.1 , Veronika Vojtaššáková2 , Jozef Vojtaššák 3
1 Ortopedická ambulancia, Bratislava,
2 Ambulancia všeobecného lekára, Bratislava
3 3Katedra ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Úvod

Facetové kĺby sú častou príčinou zdroja chronických bolesti driekovej chrbtice. Jednou z efektívnych  a často používaných liečebných   metód  lumbalgie je  facetová blokáda doplnená  medial branche block a blok articulatio sacroiliacalis. Tieto typy výkonov sa najčastejšie vykonávajú pod RTG alebo CT kontrolou. V našom príspevku prezentujeme skúsenosti s aplikáciou liečby pod kontrolou ultrasonografie.

Materiál a metodika

Analyzovali sme v súbore 24 pacientov v čase 1. 1. 2013 do 31. 12.2014 s klinickým prejavom lumbalgie v trvaní najmenej 4 týždne, s intenzitou bolesti podľa vizuálnej analógovej stupnice bolesti 5 a viac. Pacienti s radikulopatiou neboli zaradení do súboru. Pod sonografickou kontrolou sme vykonali facetovú blokádu doplnenú  blokom ramus medialis nervus  spinalis (medial branche block) a blokom articulatio sacroiliacalis lokálnym anestetikom a kortikoidom.  Ihlu sme zavádzali in-plane v transverzálnej rovine facety pod konvexnou sondou  pod uhlom 40-70° za sterilných podmienok. Kontrolu postavenia ihly sme vykonávali out-of plain v sagitálnej rovine. Pri pacientoch s BMI menej ako 25 sme použili lineárnu sondu. Infiltráciu sme vykonali tri krát v týždňových intervaloch (spolu 72 intervencií). Hodnotili sme sonografickú vizualizáciu ihly pri facete a celkový klinický efekt liečby po 4 týždňoch od začiatku liečby podľa vizuálna analógovej stupnice.

Výsledky

Pri hodnotení vizualizácie ihly pri facete sme dospeli k nasledovným výsledkom. Pri 46 (64%) intervenciách sme sonograficky videli celú ihlu so silným echo tieňom. Viac ako ½ ihly (ale s dobrou vizualizáciou špičky) sme zaznamenali u 20 (28%) intervenciách. Menej ako ½ ihly (alebo zlú vizualizáciu špičky ihly) sme zaznamenali u 6 (6%) intervenciách. Pri hodnotení klinického efektu liečby po 4 týždňoch od začiatku liečby sme dospeli k nasledovným výsledkom. Podľa vizuálnej analógovej stupnice hodnotilo bolesti driekovej chrbtice v rozmedzí 2-3 16 pacientov (67%), v rozmedzí 0-1  6 pacientov (25%), v rozmedzí 4 a viac 2 pacienti (8%).

Záver

Facetová blokáda, medial branche block a  blok articulatio sacroiliacalis pod ultrasonografickou kontrolou predstavuje vhodnú alternatívu k aplikáciu pod RTG alebo CT kontrolou s dobrým klinickým efektom a dostatočnou vizualizáciou ihly.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia