Determinujúce faktory výsledkov liečby u pacientov s lymfómovým ochorením v oblasti oka a očnice

Determinujúce faktory výsledkov liečby u pacientov s lymfómovým ochorením v oblasti oka a očnice

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc. Zuzana Eliašová100%100%-
MVDr. Denisa Toropilová PhD.100%100%-
ISBN: 978-80-972360-1-4

Determinujúce faktory výsledkov liečby u pacientov s lymfómovým ochorením v oblasti oka a očnice

Anna Marková1 , Alena Furdová2
1 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR
2 Klinika oftalmológie LF UK a UN Ružinov, Bratislava, SR
annamarkova11@gmail.com

Lymfóm postihujúci oblasť očnice je zriedkavým ochorením, avšak v uplynulých rokoch so stúpajúcim výskytom. Najčastejším typom v danej lokalizácii je non-Hodgkinov lymfóm (NHL), ktorý sa delí na ďalšie podtypy indolentného a agresívneho charakteru. Najčastejším podtypom z nich je MALT (mucosa associated lymphoid tissue) lymfóm. Orbitálny lymfóm môže byť z hľadiska výskytu primárny a sekundárny. Na základe spomenutých skutočností sa pristupuje aj k liečbe lymfómu. Dôležitým určujúcim faktorom voľby terapie je stupeň diferencovanosti nádoru, rozsah nádorového ochorenia a klinický staging podľa AJCC z roku 2009 (American Joint Committee on Cancer, Chicago, Illinois), tzv. TNM klasifikácia. (1,2,3,4)

Analyzovali sme 31 pacientov evidovaných na Klinike oftalmológie LF UK a UN Bratislava za obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2016 s diagnostikovaným NHL v okolí očnice. Pozorovanie bolo zamerané na charakteristiky ochorenia determinujúce indikáciu terapie a následné výsledky a prípadné nežiaduce účinky, ktoré priniesla liečba.

Ochorenie bolo potvrdené na základe histopatologického vyšetrenia z biopsie, resp. excízie z oblasti spojovky alebo po orbitotómii. Systémová terapia bola zahájená u pacientov v II. a vyššom štádiu ochorenia podľa Ann Arbor systému a z celkového počtu liečených tvorila 61,3%. Samotná lokálna terapia v zmysle chirurgickej intervencie, aplikácie mitomycínu-C, kortikosteroidných kvapiek do spojovkového vaku bola vykonaná v 38,7% pacientov. Po chirurgickom zákroku do spojovky pacienti popisovali ťah v oblasti sutúr. Po orbitotómii sa vyskytovala pseudoptóza horného viečka a diplopia.  Zraková ostrosť u pacientov pred operáciou (excízia, orbitotómia) a po operácii pri prvej kontrole bola nezmenená. Nežiaduce účinky rádioterapie akútneho charakteru v zmysle postradiačnej keratopatie a iritácie bulbu boli v 1 prípade. Recidívy sa vyskytli u 5 pacientov. Za sledované obdobie zomrelo 5 pacientov v dôsledku závažnej generalizácie lymfómového ochorenia. Zo súboru pacientov sa u dvoch pozorovala iná malignita ako lymfóm.

Pre ochorenia patriace k malígnym lymfómom je charakteristická mnohotvárnosť biologického priebehu a odlišnosť terapeutických postupov u každej nozologickej jednotky. Chirurgická excízia lymfómu v monoterapii nie je postačujúcou v predchádzaní vzniku relapsov, preto sa v prípade lymfómu spojovky do miesta excízie podáva mitomycin-C v kvapkách pôsobiaci antiproliferatívne na zostatkové nádorové bunky. Pri orbitálnej lézii sa pristupuje k adjuvantnej rádioterapii. Rádioterapia je pre lokalizovanosť väčšiny lymfómov okolia orbity bežnou a preferovanou liečebnou metódou. Chemoterapia je zvyčajne rezervovaná pre nádory v II. a vyššom štádiu. Indukčná agresívna chemoterapia sledovaná transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek bola preskúmaná u pacientov s lymfómom z plášťových buniek. V zahraničných štúdiách z rokov 2011 a 2013 bola dokázaná efektivita intralézionálne aplikovanej injekcie rituximabu v liečbe primárneho lymfómu okolia orbity, účinnej pri lézii v prednej časti orbity. Výhodou je minimalizácia nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytujú pri systémovej aplikácii rituximabu.(5,6,7,8,9)

Z výsledkov vyplýva, že lymfóm je liečiteľné ochorenie, nie všetky jeho typy sú však úplne vyliečiteľné. Pacienti môžu s ochorením prežiť vďaka terapii mnoho rokov aj bez ťažkostí. 

Poďakovanie: 

Poďakovanie patrí doc. MUDr. Mgr. Alene Furdovej, PhD., MPH. Táto práca vznikla bez finančnej podpory grantu.

Zdroje: 

(1) Marková A., Determinanty rozvoja extranodulárnej formy non-Hodgkinovho lymfómu v oblasti očnice, Zborník vedeckých prác 2016, s. 22 – 26. Dostupné: https://www.fmed.uniba.sk/
(2) Sharma T., Kamath M. M., Diagnosis and Management of Orbital Lymphoma (American Academy of Ophthalmology) EyeNet Magazine [online]. 2015, [cit. 2016-10-22]. Dostupné: http://www.aao.org/
(3) Smita Menon-Mehta, MBBS, DO, FRCS: Ocular Lymphoma, [online]. 2015, [cit. 2017-01-12]. Dostupné: http://emedicine.medscape.com/
(4) Coupland S. E., White V. A., Rootman J. et al., A TNM-Based Clinical Staging System of Ocular Adnexal Lymphomas, [online], 2009, [cit. 2016-11-29]. Dostupné:  http://www.archivesofpathology.org/
(5) Kafková A., Folikulový lymfóm, Via practica [online], 2008, [cit. 2016-11-29]. Dostupné: http://www.solen.sk/
(6) Karcioglu Zeynel A., Orbital Tumors: Diagnosis and Treatment, Springer, 516 s.
(7) Yahalom J., Illidge T., Specht L. et al., Modern Radiation Therapy for Extranodal Lymphomas: Field and Dose Guidelines from the International Lymphoma Radiation Oncology Group. [online].  2015, [cit. 2016-10-26]. Dostupné: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
(8) G. Savino, R. Battendieri, L. Balia, et. al., Evaluation of intraorbital injection of rituximab for treatment of primary ocular adnexal lymphoma: A pilot study, [online]. 2011, [cit. 2017-02-06]. Dostupné: http://onlinelibrary.wiley.com/
(9) Savino, G., Battendieri, R., Gari, M. et al., Long-term outcomes of primary ocular adnexal lymphoma treatment with intraorbital rituximab injections (J Cancer Res Clin Oncol) [online]. 2013, [cit. 2017-02-06]. Dostupné: http://link.springer.com/
 

Diskusia

Dobrý deň Anna,
gratulujem k peknej práci, prezentácia je názorná a prehľadná. Žiadalo by sa rozšíriť a lepšie balansovať Záver, pretože vyznieva jednostranne (optimisticky). Vzhľadom na fakt, že ide o onkologickú diagnózu a úmrtnosť aj v tejto sledovanej skupine nebola nezanedbateľná (5 z 31), žiadalo by sa zmieniť aj rizikové faktory. Pripúšťam, že v tomto prípade je ťažké ich štatisticky hodnotiť (nízky počet zrejme odpovedá relatívne nízkej prevalencii), ale každopádne z literárneho prehľadu a expertného posúdenia (zhodnotenie série prípadov) by sa dali identifikovať. Ktoré by to, podľa Vás, boli?
Ďakujem a želám veľa úspechov.
iwa

Dobrý deň,
ďakujem Vám veľmi pekne. Čo sa týka rizikových faktorov, v sledovanej skupine pacientov sa na základe analýzy jednotlivých prípadov úmrtí 5 pacientov pozoroval ako hlavný rizikový faktor už samotné pokročilé štádium ochorenia, v ktorom bola stanovená diagnóza. Všetkých 5 pacientov už malo v čase určenia diagnózy prítomné generalizované ochorenie. Vo všeobecnosti je možné za rizikový faktor pokladať aj vyšší vek pacienta, dlhotrvajúce ochorenie, prítomnú alebo prekonanú recidívu, aj polymorbiditu, ktorá sa mohla podieľať na oslabení organizmu. Okrem spomenutých, dôležitú úlohu zohráva aj typ nádoru.
S pozdravom Anna

Ďakujem za odpoveď a želám Vám, aby Váš záujem o klinický výskum vydržal :)
iwa