Etické zásady a welfare líšok na skúškach brlohárenia na Slovensku

Etické zásady a welfare líšok na skúškach brlohárenia na Slovensku

Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
65%
Prevedenie (dizajn)
70%
Diskusná interakcia
75%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.80%80%100%
Ing. Pavol Farkaš PhD.80%100%100%

Etické zásady a welfare líšok na skúškach brlohárenia na Slovensku

Jozef Lazár1 , Renáta Karolová , Daniela Takáčová2 , Peter Lazár3 ,
1 1Katedra chovu a chorôb zveri rýb a včiel, ekológie a kynológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2 Katedra verejného veterinárskeho a welfare zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3 Katedra chovu a chorôb zveri rýb a včiel, ekológie a kynológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Jozef.Lazar@student.uvlf.sk

Absolvovaním skúšok brlohárenia pes získava poľovnú upotrebiteľnosť na reguláciu líšok v prírode. Skúšky brlohárenia na Slovensku prebiehajú v umelom brlohu, kde pes s líškou prichádza do priameho fyzického kontaktu a často pri tom dochádza k ich až fatálnemu poraneniu. Zamerali sme na dodržiavanie welfare zvierat na skúškach v brlohárení na Slovensku. Na medzinárodných skúškach v brlohárení za sledované obdobie 2009 – 2018 sa najčastejšie vyskytovala u teriérov práca šktriča 60 %, práca vyháňača 21,89 % a práca hlásiča 18,11 %. U plemien teriérov sa najčastejšie z práce škrtiča vyskytovalo uchopenie líšky psom papuľa v papuli 28,76 % (384-krát) a hrdlo 22,02 % (294-krát). Najväčšie zastúpenie malo plemeno jagdteriéra 42,25 %.

Na základe našich výsledkov sme zistili, že za účelom redukcie líšok sú brloháre (škrtiče) dnes pripravované pre športové súťaženie v umelom brlohu a nie na brlohovanie v prírode, za účelom redukcie líšok. Psy, ktoré sa používajú na súťaženie v umelých brlohoch väčšinou nie sú využívané pri brlohárení v prírode, nakoľko systém práce v prírodnom brlohu je iný, preferuje sa typ práce, keď pes dokáže líšku vyhnať z brloha, a nezáleží za aký čas. Tento spôsob práce je menej vhodný pre súťaženie v umelých brlohoch, kde je časový limit. Majitelia cvičia svojich psov z dôvodu získania poľovnej upotrebiteľnosti a naplnenie počtu poľovne upotrebiteľných brlohárov v jednotlivých poľovných revíroch. Po úspešnom absolvovaní skúšok sa väčšina brlohárov nevyužíva pri brlohárení v prírodných brlohoch, skúšky sú iba podmienkou k uchovneniu, časť brlohárov sa cvičí na účely brlohárskych súťaží, čo s výkonom práva poľovníctva nemá nič spoločné.

Zdroje: 

1. SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA. Skúšobné poriadky a chov poľovných psov do vrecka. Vyd. Epos, 2015. 192 s. ISBN 978-80-562-0083-4.

2. KAROLOVA, R. at al. Welfare of Foxes and Earthdogs Used in Den Trials in Countries of the Visegrad Group. In Journal of Agricultural and Environmental Ethics, ISSN 1187-7863, 2020, Vol. 33:219-237.

3. ZÁKON O POĽOVNÍCTVE a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 274/2009 Z. z.

Diskusia

Dobrý deň, 

z výsledkov vašej práce vyplýva, že v na Slovensku pri skúškach v brlohareni nie su dodrziavané etické normy, najčastejsie sposoby práce terierov a jazvecikov boli kontaktne, co v porovnaní s ostatnými krajinami V4 ukazuje na nase zaostavanie v tejto oblasti....Navrhujete zmeny v protokoloch skusok, môžete ich konkretizovať? Ake stanovisko a postoj ma k takymto skuskam statna autorita ŠVPS? Ako sa v inych krajinach (Polsko, Madarsko a Cesko) dari tuto situaciu zvladat? Vopred dakujem za upresnenia, ZB

Nakoľko na Slovensku v súčasnosti nie sú pri skúškach v brlohárení dodržiavané etické normy (v umelom brlohu často krát dochádza k bojom medzi psom a líškou) navrhujeme ako zmenu v skúšobnom poriadku aby tieto skúšky prebiehali bez priameho fyzického kontaktu medzi psom a líškou (napr. zamedzením ich priameho kontaktu pomocou kovovej mriežky). Prípadne navrhujeme prispôsobiť umelý brloh tak aby sa pes s líškou nemohli stretnúť, čo by mohlo byť zabezpečené za pomoci pohyblivej zábrany na spôsob turniketu.  

V súčasnosti sa pripravuje novelizácia zákona o poľovníctve, kde jeden z návrhov v medzirezortnom pripomienkovaní hovorí o zrušení výcviku a skúšky upotrebiteľnosti poľovného psa formou kontaktného brlohárenia, pri ktorej dochádza k  fyzickému kontaktu medzi psom a zvieraťom (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2022/231/pripomienky/COO-2145-1000-3-4953830).

Aké stanovisko a postoj ma k takýmto skúškam štátna autorita ŠVPS?

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) sa v spomínanej oblasti riadi zákonom o veterinárnej starostlivosti, ktorý zakazuje štvať zviera proti zvieraťu, doplneného o výnimku zo zákona o poľovníctve dovoľujúcej realizovať kontaktné skúšky v brlohárení.

Ako sa v iných krajinách (Poľsko, Maďarsko a Česko) darí tuto situáciu zvládať?

V Českej republike, Poľsku aj Maďarsku na skúškach upotrebiteľnosti poľovných psov platí zákaz používania živej zveri.

 

Ďakujem za komplexnú a kompletnú odpoveď, vidno, že ste v problematike zorientovaný. Želám všetko dobré, nech sa Vám darí. Srdečne, ZB