Hodnotenie vplyvu vodného extraktu čajov a iónov kadmia na rast koreňov hrachu siateho

Hodnotenie vplyvu vodného extraktu čajov a iónov kadmia na rast koreňov hrachu siateho

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc. Zuzana Eliašová100%100%-
Bc. Simona Hulínová100%100%-
Bc Zuzana Šulavíková100%100%-
MVDr. Denisa Toropilová PhD.100%100%-
ISBN: 978-80-972360-1-4

Hodnotenie vplyvu vodného extraktu čajov a iónov kadmia na rast koreňov hrachu siateho

Monika Koníčková1 , Beáta Piršelová
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra botaniky a genetiky, Nitra,
monika.konickova@student.ukf.sk

Alelopatický účinok extraktov rastlín z hľadiska pôsobenia ťažkých kovov je veľmi málo preskúmaný. V rámci našich experimentov sme hodnotili vplyv vodných extraktov výhonkov rumančeka pravého a repíka lekárskeho (5 a 10 g.dm-3) na rast koreňov hrachu siateho v podmienkach pôsobenia rôznych koncentrácií kadmia (5, 10 a 50 g.dm-3). Kadmium v najnižšej dávke neovplyvnil klíčivosť semien hrachu a pôsobil stimulačne na biomasu koreňov. Vplyvom vyšších dávok sa prejavil inhibičný účinok na všetky sledované ukazovatele rastu (čerstvá hmotnosť, obsah sušiny koreňov). Samotné extrakty čaju nespôsobili štatisticky významné zmeny ani v klíčivosti ani v biomase koreňov. Kombinácia extraktu čaju a jednotlivých dávok kadmia pôsobila inhibične na sledované ukazovatele, pričom sa prejavil synergický účinok extraktu čaju a iónov kadmia.

Kľúčové slová: repík, rumanček, alelopatia, hrach, kadmium

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia