Kritika a obrana evolučných teórií

Kritika a obrana evolučných teórií

Sekcia: 
Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
67%
Prevedenie (dizajn)
67%
Diskusná interakcia
67%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Vincent Sedlák PhD.100%100%100%

Kritika a obrana evolučných teórií

Lucia Astlová1 , Mária Konečná1 , Janka Poráčová1 , Vincent Sedlák1
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko
astloval@gmail.com

Práca sa zameriava na akceptáciu či neprijatie evolučných teórií v priebehu času. Vzhľadom na to, že téma je veľmi rozsiahla, práca zahŕňa len niekoľko postojov z náboženskej perspektívy, etických pohľadov a morálnych dopadov na spoločnosť. Cieľom práce je charakterizovať konkrétne námietky proti evolúcii, možné dôvody neprijatia evolúcie a ich spoločenské dôsledky. V druhej časti práca poukazuje na nepriestreľné dôkazy evolúcie vyplývajúce z prirodzeného výberu, ktorým položil základy už sám Darwin a ktoré boli skúmaním a zdokonaľovaním privedené do formy, v ktorej o ich pravdivosti nemôžeme pochybovať. Pomocou chronologického uloženia pozostatkov v horninách, naznačujú dôkazy z paleontológie postupný vývoj taxónov od najjednoduchších foriem k formám dnešným. Dôležitým miľníkom bolo nájdenie pozostatkov prechodných foriem živočíchov. Biogeografický výskum ukázal podobnosti medzi triedami organizmov, ktorých geografické rozloženie a odlišnosť prostredia dokazujú prispôsobenie kľúčových charakteristík meniacim sa podmienkam. Príbuznosť druhov je podložená komparatívnou anatómiou, kde homologické podobnosti naznačujú vývoj od spoločného predka. Štúdium života na molekulárnej úrovni umožnilo bližšie charakterizovať genetickú diverzitu a vysoká podobnosť bunkových štruktúr priniesla svetlo do oblastí, vďaka ktorým dokážeme presnejšie určiť taxonomické zaradenie druhov. Rovnaký spôsob expresie génov, štruktúry a funkcie proteínov a nukleových kyselín ukázal, že molekulárne podobnosti medzi druhmi dokážu byť v mnohých prípadoch presnejším dôkazom evolúcie, ako podobnosti morfologické. 

Poďakovanie: 

Práca bola podporená projektmi: KEGA projekt č. 002PU-4/2021 a VEGA projekt č. 1/0069/22.

Diskusia

Dobrý deň, ďakujem za prehľadný referát ohľadom evolučných teórií. Zaujímalo by ma, vo svetle dnešného 21. storočia, aký posun v daných teóriách môže priniesť informačná doba, digitalizácia a moderné technológie. A čo umelá inteligencia? Kde je jej miesto v celom tomto koncepte evolúcie? Je to veľmi aktuálna téma, avšak vo Vašom príspevku ste jej nedali priestor. Ako by ste to aspoň dodatočne zhodnotili, môžete sa vyjadriť tu v tejto diskusii? Vopred ďakujem za úvahu, ZB