Optimalizácia enzymatickej syntézy etyl-α-galaktozidu

Optimalizácia enzymatickej syntézy etyl-α-galaktozidu

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
80%
Prevedenie (dizajn)
60%
Diskusná interakcia
80%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Miroslav Lipničan 80%60%80%
ISBN: 978-80-972360-1-4

Optimalizácia enzymatickej syntézy etyl-α-galaktozidu

Nikola Mojtova1 , Elena Karnišová Potocká2 , Mária Mastihubová , Vladimír Mastihuba
1 Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
2 Laboratórium biokatalýzy a organickej syntézy, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
mojtovan@gmail.com

Cieľom práce bolo pripraviť etyl α-galaktozid ako štandard pre HPLC metódu pri skríningu transglykozylačných aktivít v rôznych komerčných a rastlinných zdrojoch.

V tejto práci sme hľadali vhodný zdroj a-galaktozidázy. Porovnaná bola syntéza pomocou a-galaktozidázy z komerčného prípravku Viscozyme L so špecifickou a-galaktozidázou DS (Amano). Následne boli optimalizované podmienky prípravy etyl α-galaktozidu vzhľadom ku koncentrácii melibiózy, etanolu a množstvu katalyzátora.

Priebeh reakcií pri optimalizácii reakčných podmienok bol sledovaný pomocou HPLC. Optimálne podmienky pre a-galaktozidázu DS boli stanovené nasledovne: 20% etanol vo vode, koncentrácia enzýmu 10 mg/mL a 0,8M melibióza bola použitá na základe predošlých výsledkov. Reakčná zmes bola inkubovaná pri 40 °C, 175rpm. Po 7 hodinách bola reakcia zastavená varom na vodnom kúpeli po dobu 5 minút, zmes bola následne prefiltrovanáa zahustená. Väčšina voľných sacharidov bola vyzrážaná z vodného roztoku etanolom, potom bol produkt izolovaný na kolóne so zmesou aktívneho uhlia aCelite® 545 (1:1), elúciou vodou. Frakcie obsahujúce produkt a zvyšky voľných sacharidov boli následne separované na kolóne silikagélu gradientom metanolu v chloroforme.

Pomocou a-galaktozidázy DS sa podarilo pripraviť etyl α-galaktozid s výťažkom 2,64% (0,55g) (pri Viscozyme L – 0,17 % (0,0351g)). Štruktúra produktu bola analyzovaná pomocou NMR spektroskopie.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia

Dobrý deň Nikola,
veľmi pekná práca, prehľadná prezentácia, experimentálny postup, aj prezentovanie a interpretácia výsledkov Snáď len, že miesto nadpisu Výsledky by som volila Zhrnutie výsledkov, keďže cieľom práce bol vývoj a optimalizácia metódy (a nie hľadanie a testovanie rozdielov a vzťahov, čo je pre základný výskum typickejšie a kde sa po metodickej časti žiadajú Výsledky - tu je výsledkom metodika alebo podklady pre protokol). Trocha postrádam komentovanie výsledkov NMR experimentu - môžete bližšie komentovať NMR spektrum?
Ďakujem.
iwa

Ďakujem za návrhy a pripomienky. Ohľadom NMR štruktúry, ide o HSQC spektrum, čo je 2D technika, ktorá umožňuje identifikovať interakcie medzi C a H cez jednu väzbu. Toto spektrum sme vybrali ako názornú reprezentáciu interakcií, ktoré pomohli určiť danú štruktúru produktu ale vyhodnotili mi to starší kolegovia. Namerané údaje zodpovedali nameraným spektrám dostupným v literatúre. (DOI 10.1080/14786419.2013.824442)

Ďakujem za upresenie...aj som si myslela, že steto sú doplňujúce dáta a keďže ste tie experimenty priamo nerobili a nevyhodnocovali - ak ich robil niekto zo spoluautorov, je v poriadku, ak ich vediete a (spoločne) interpretujete - len dokopy to odbornej verejnosti dáva komplexnú odpoveď na výskumnú otázku (výskumný problém). Želám veľa úspechov.
iwa