Ovplyvnenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov alginitom

Ovplyvnenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov alginitom

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Erika Kellerová PhD.100%100%-
ISBN: 978-80-972360-1-4

Ovplyvnenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov alginitom

Mária Dudičová1 , Dana Marcinčáková
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
maja.dudicova@gmail.com

Cieľom práce bolo sledovať ovplyvnenie antioxidačnej aktivity extraktov rastlín prostredníctvom alginitu. Vo vodných extraktoch medovky lekárskej (Melissa officinalis, Lamiaceae), ostružiny malinovej (Rubus idaeus, Rosaceae), dúšky tymianovej (Thymus vulgaris, Lamiaceae), repíka lekárskeho (Agrimonia eupatoria, Rosaceae) sme sledovali antioxidačnú aktivitu na základe vychytávania syntetického DPPH radikálu pred a po pridaní adsorpčných látok – alginitu (1, 10, 20 % koncentrácia) a čierneho uhlia (1 % koncentrácia). Najvyššiu antioxidačnú aktivitu spomedzi rastlinných extraktov prejavil repík lekársky (93,00 %) a najnižšia hodnota bola u ostružiny malinovej (89,55 %). Najnižší pokles antioxidačnej aktivity po pridaní adsorbentov bol v priebehu experimentu (24 h) zaznamenaný u medovky lekárskej, kde po pridaní 20 % alginitu vychytávacia schopnosť poklesla na 62,78 %. Naopak najvyšší pokles antioxidačnej aktivity počas 24 hodín sme zaznamenali u ostružiny malinovej a u repíka lekárskeho po pridaní 1 % čierneho uhlia na hodnotu 1,24 % a 1,18 %. Pri stanovení obsahu celkových fenolových látok v samotných extraktoch boli najvyššie hodnoty zaznamenané u medovky lekárskej (15,66 μg/ml), o niečo nižšie množstvo bolo namerané u ostružiny malinovej (12,19 μg/ml) a dúšky tymianovej (13,40 μg/ml) a najnižšie množstvo celkových fenolov sme zaznamenali v extrakte repíka (8,87 μg/ml). Tieto stanovenia si zachovali rovnakú postupnosť vo výsledkoch meraní aj po pridaní 1 % alginitu, kde sme zaznamenali nižšie hodnoty, teda alginit ovlyvnil množstvo celkových fenolov v extraktoch.

Poďakovanie: 

Táto práca bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom grantu VEGA č. 1/0408/17.

Zdroje: 
  1. ADAM, M. et al. Extraction of antioxidants from plants using ultrasonic methods and their antioxidant capacity. In Journal of Separation Science [online]. 2009, vol. 32, no. 2, p. 288-294. ISSN 16159306.
    GÖMÖRYOVÁ, E. et al. Effect of alginite amendment on microbial activity and soil water content in forest soils. In Biologia [online]. 2009, vol. 64, no. 3 [cit. 2016-09-09]. ISSN 1336-9563.
    KATALINIC, V. et al. Screening of 70 medicinal plant extracts for antioxidant capacity and total phenols. In Food Chemistry. ISSN 0308-8146, 2004, vol. 94, p. 550-557.
    MARTINUS, N. – BARROS, L. – FERREIRA, I. Antioxidant activity of decoction, infusion and hydroalcoholic extract of cultivated thyme (Thymus vulgaris L.). In I Encontro de Jovens Ivestigadores do Instituto Politécnico de Braganca, 2014, ISBN 978-972-745-163-0, vol. p. 19.
    PAULOVÁ, H. – BOCHOŘÁKOVÁ, H. – TÁBORSKÁ, E. Metody stanovení antioxidační aktivity přírodních látek in vitro. In Chemické Listy. ISSN 1213-7103, 2004. vol. 98, 174-179 s.

Diskusia