PRIEBEH POŠKODENIA IHLÍC BOROVICE LESNEJ (PINUS SYLVESTRIS) SPÔSOBENÉHO HUBOU DOTHISTROMA SEPTOSPORUM

PRIEBEH POŠKODENIA IHLÍC BOROVICE LESNEJ (PINUS SYLVESTRIS) SPÔSOBENÉHO HUBOU DOTHISTROMA SEPTOSPORUM

Sekcia: 
Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
67%
Prevedenie (dizajn)
60%
Diskusná interakcia
67%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%80%100%
ISBN: 978-80-974608-0-8

PRIEBEH POŠKODENIA IHLÍC BOROVICE LESNEJ (PINUS SYLVESTRIS) SPÔSOBENÉHO HUBOU DOTHISTROMA SEPTOSPORUM

Nina Valová1 , Zuzana Jánošíková,2
1 Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF v Nitre
2 Ústav ekológie lesa SAV, oddelenie fytopatológie a mykológie
ninka.valova@gmail.com

Červená sypavka (DNB) je v súčasnosti najvýznamnejším ochorením ihličnanov, ktorá postihuje lesníctvo krajín po celom svete. Spôsobuje veľké ekonomické straty, v dôsledku strát dreva z lesných plantáží, ale tiež negatívne ovplyvňuje rekreačnú hodnotu lesov krajiny či estetickú hodnotu rastlín [1]. Je zrejmé, že DNB predstavuje obrovskú hrozbu pre integritu odhadovaných 50 miliónov hektárov borovice v Európe. Dôsledkom ochorenia je predčasné opadávanie ihlíc, pri ktorom sú náchylné ihlice všetkých vekových skupín, aj keď spočiatku opadávajú najskôr staršie ihlice, takže na strome zostávajú iba ihlice aktuálneho roku [2]. Výskum, bol zameraný na porovnanie citlivosti borovice lesnej na ochorenie červená sypavka z jednej lokality v Rakúsku a z dvoch lokalít vo Veľkej Británii- Škótsko a Anglicko. V práci boli použité histologické metódy na skúmanie interakcií hostiteľ-patogén, v umelo naočkovaných dvojročných stromoch Pinus sylvestris z troch rôznych provincií. Náhodne vybrané ihlice stromov umelo naočkovaných Dothistroma septosporum, boli mikroskopicky vyšetrené na klíčenie spór, penetráciu plesňami a povrchový rast hýf. Výsledky mikroskopického pozorovania potvrdila aj vykonaná štatistická analýza. Získané dáta poukazujú na fakt, že medzi provinciami existujú variácie v citlivosti na D.septosporum. Na základe získaných výsledkov sme dospeli k záveru, že vlhkosť vzduchu a prostredie s vysokým ročným úhrnom zrážok v danej oblasti majú veľký vplyv na vývoj ochorenia. Výskum je však len čiastočný a získané výsledky môžu byť v budúcnosti rozšírené v iných výskumných projektoch, z oblasti skúmania plesňových ochorení ihličnanov, s cieľom záchrany lesov.

Zdroje: 

[1] Drenkhan, R., Tomešová-Haataja, V., Fraser, S., Bradshaw, R.E., Vahalík, P., Mullett, M.S., a kol. 2016. Global Geographic Distribution And Host Range Of Dothistroma Species: A Comprehensive Review. In Forest Pathology. 2016, Vol. 46, No. 5, P. 408-442.

[2] Brown, A., Webber, J. 2008. Red Band Needle Blight Of Conifers In Britain. In Uk Forestry Commission. Issn 1756-5758, 2008, S. 1-9.

Diskusia

Dobrý deň, zaujala ma Vaša veľmi záslužná výskumná činnosť. Mám otázku v rámcí danej problematiky, ale skôr takú laickú: aké sú možnosti intervencie v rámci zásahu človeka do lesných porastov napadnutých DNB? Je možné zaviesť nejaké opatrenia tak, aby sme tomuto ochoreniu predchádzali, dokázali mu zabrániť alebo boli schopní korigovať jeho priebeh či následne zmierniť jeho dôsledky? Vopred Vám ďakujem za diskusiu, ZB

Dobrý deň, existuje niekoľko spôsobov ako zabrániť alebo zmierniť šírenie DNB na ihličnatých porastoch. Jednou z možností je výsadba rezistentných druhov borovice či pravidelné prerezávanie najmä spodných častí koruny stromov, pretože spodné vetvy bývajú najviac infikované. Boli uskutočnené aj pokusy so svetlom vďaka ktorým sa zistilo, že aj tieň má veľký vplyv na zníženie sporulácie na infikovaných ihliciach a na potlačenie ochorenia. Táto metóda je však skôr využiteľná v lesných škôlkach. Ďalším možným riešením by sa mohla javiť chemická kontrola fungucídmi s obsahom medi, či obohacovanie pôdy o síru, avšak chemické metódy v mnohých krajinách nie sú podporované a považujú sa za finančne veľmi nákladné a neekologické. 

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Želám Vám všetko dobré do Vašej ďalšej experimentálnej práce. Srdečne, ZB