Protinádorový účinok Lactobacillus plantarum LS/07 in vitro

Protinádorový účinok Lactobacillus plantarum LS/07 in vitro

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
MVDr. Jozef Kuzma100%100%100%
Mgr. Veronika Macurová100%100%-
MVDr. Emília hijová PhD100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-1-4

Protinádorový účinok Lactobacillus plantarum LS/07 in vitro

Jana Štofilová1 , Zuzana Guľašová , Mária Chytilová , Izabela Bertková , Veronika Benetinová , Emília Hijová , Alojz Bomba
1 Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice,
jankazofcak@gmail.com

Črevná mikrobiota zohráva dôležitú úlohu v procese vzniku a vývoja kolorektálneho karcinómu. Vo viacerých štúdiách bola preukázaná spojitosť medzi črevnými zápalovými chorobami a kolorektálnym karcinóm [1]. Laktobacily sú prirodzenou súčasťou komenzálnej črevnej mikroflóry a rôzne experimentálne štúdie poukázali na ich proti-zápalové a proti-nádorové účinky in vitro aj in vivo. Odpoveď ľudských buniek adenokarcinómu hrubého čreva na prítomnosť probiotických baktérií, ich fragmentov alebo kondiciovaného média sa môže prejaviť zastavením proliferácie a rastu, a aktiváciou apoptózy [2,3]. Naše predchádzajúce výsledky z experimentov na potkanoch s chemicky indukovaným zápalom hrubého čreva potvrdili proti-zápalové pôsobenie kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 (inhibícia expresie NF-κB, COX-2, iNOS v hrubom čreve, zníženie koncentrácie IL-2, IL-6, IL-17, TNF-α a stimulácia produkcie IL-10 a TGF-β v sliznici jejuna), ako aj  jeho vplyv na  zmenu kompozície črevnej mikroflóry [4-5]. Cieľom tejto štúdie bolo overenie priameho cytotoxického účinku L. plantarum LS/07 (aplikovaného vo forme živých alebo teplom inaktivovaných baktérií) a jeho kondiciovaného média na humánne bunkové línie adenokarcinómu hrubého čreva (HCT-116, HT-29, Caco-2). Pomocou MTT testu bol analyzovaný cytotoxický účinnok L. plantarum LS/07, ktorý bol s bunkami inkubovaný v rôznych koncentráciách a časových schémach. V experimente sme zaznamenali rozdielnu citlivosť jednotlivých línií na prítomnosť pridávaných baktérií a ich metabolitov, pričom najvýraznejší cytotoxický účinok závislý od koncentrácie baktérií, ako aj dĺžky inkubácie bol zaznamenaný pre bunkovú líniu HCT-116. V nadväznosti na získané výsledky budú vo vyselektovaných skupinách vykonané ďalšie analýzy týkajúce sa proti-nádorového pôsobenia kmeňa L. plantarum LS/07 in vitro.

Poďakovanie: 

Táto štúdia bola uskutočnená za finančnej podpory grantovej agentúry VEGA1/0896/15.

Zdroje: 

[1] Kim, E.R., Chang, D.K. World J Gastroenterol. 2014, 20(29): 9872–9881.
[2] Borowicki, A. et al. Nutr Cancer. 2011, 63(1):151-160.
[3] Thirabunyanon, M., Hongwittayakorn, P. Appl Biochem Biotechnol. 2013, 169(2):511–525.
[4] Štofilová, J. et al. Int Immunopharmacol. 2015, 24(2):361-368.
[5] Hijová, E. et al. Acta Biochim Pol. 2015;62(3):553-557.

Diskusia