ŠTÚDIUM PRÍTOMNOSTI GÉNOV DETERMINUJÚCICH ENTEROTOXÍNY STAPHYLOCOCCUS AUREUS POMOCOU PCR

ŠTÚDIUM PRÍTOMNOSTI GÉNOV DETERMINUJÚCICH ENTEROTOXÍNY STAPHYLOCOCCUS AUREUS POMOCOU PCR

Sekcia: 
Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
67%
Prevedenie (dizajn)
67%
Diskusná interakcia
67%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Anton Bujňák100%100%100%

ŠTÚDIUM PRÍTOMNOSTI GÉNOV DETERMINUJÚCICH ENTEROTOXÍNY STAPHYLOCOCCUS AUREUS POMOCOU PCR

Michaela Dovhunová1 , Mária Konečná1 , Janka Poráčová1 , Vincent Sedlák1 , Jana Gaľová1
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovenská republika
dovhunova.michaela@gmail.com

Problematika práce: Bakteriálne toxíny sú celosvetovo považované za tretiu najvýznamnejšiu príčinu epidémií prenášaných potravinami. Otrava Staphylococcus aureus je výsledkom konzumácie jedla obsahujúcich vytvorené stafylokokové enterotoxíny. Potenciálnym zdrojom nákazy je konzumácia živočíšneho mlieka. Gény kódujúce enterotoxíny boli detegované v baktériách S. aureus izolovaných zo vzoriek mlieka. Kontaminované vzorky by mohli mať vysokú šancu spôsobiť stafylokokovú intoxikáciu jedlom [1].

Cieľ práce: Práca je zameraná na stanovenie prítomnosti génov (SEA, SEB, SEC, SED, SEE) kódujúcich enterotoxíny vo vzorkách mlieka živočíšneho pôvodu a vo vzorkách humánneho klinického materiálu.

Metódy: Mikrobiologickými postupmi sa izolovali vzorky mikroorganizmov zo živočíšneho mlieka a humánny klinický materiál bol poskytnutý nemocničnými zariadeniami v Košiciach. Prítomnosť génov kódujúcich enterotoxíny umožnila štandardná PCR reakcia vzoriek surového kravského (n=2), ovčieho (n=73) a kozieho mlieka (n=1) a tepelne opracované ovčieho syra (n=24) a ovčej bryndze (n=6).

Výsledky: V humánnych izolátoch bola pozorovaná prítomnosť SEA génu v 11 vzorkách, SEB génu v 1 vzorke, gén SEC bol prítomný v 25 vzorkách humánneho izolátu. V 9 vzorkách humánneho izolátu bol pozorovaný gén SED a gén SEE v 2 vzorkách. Vzorky ovčieho mlieka vykazovali najvyšší výskyt génov SEC (18%), SED (7%) a SEA (4%), vo vzorkách ovčieho syra sa najčastejšie vyskytovali izoláty so SEC (21%) a SEB (4%) génmi a vo vzorkách ovčej bryndze sa nepotvrdila prítomnosť žiadneho génu kódujúceho enterotoxínu. V kozom mlieku bol prítomný iba SEC gén. Kravské mlieko nevykazovalo prítomnosť žiadneho z génov kódujúcich enterotoxíny. Vo vzorkách ovčieho mlieka sa detekovala prítomnosť génov kódujúcich dva enterotoxíny SEB + SEC (5%), SEA + SEB (1%) a SEB + SED (1%), zatiaľ čo vo dvoch vzorkách sa detekovala prítomnosť génov kódujúcich enterotoxíny SEC + SED (8%). Prítomnosť SEC génu vykazovala vzorka kozieho mlieka. Gén SEE pre enterotoxín E vykazoval neprítomnosť v každej vzorke.

Poďakovanie: 

Poďakovanie: Práca bola realizovaná s podporou projektu KEGA č. 002PU-4/2021.

Zdroje: 

Zdroje:
[1] MOHAMED, S. D. a kol. Molecular detection of Staphylococcus aureus enterotoxin genes isolated from mastitic milk and humans in El-Behira, Egypt. Internation Jurnal of One Health. 2021. 7(1): 70-77

Diskusia

Dobrý deň,

Ďakujem za prezentáciu Vašej práce. Predpokladám, že vaše publikované dáta sú súčasťou diplomovej práce. Preto aj malý počet vzoriek kravského a kozieho mlieka (pre isté definovanie výskytu prítomnosti vami sledovaných génov sa ale dané výsledky pre tieto dva mlieka môžu brať ako nedostatočné). Verím, že ďalšie sledovanie tejto problematiky Vám prinesie predsa len štatisticky stabilnejšie výsledky. Napriek tomu mám otazku, nikde som sa nedočítal čo je humánny klinický materiál. Súčasne ma zaujalo, že v ovčom syre je zvýšený výskyt génov kódujúcich enterotoxíny. Čím to je a aký to má dôsledok? A keď už je tam pravdepodobnosť vytvorenia satafylokokovej intoxikácie, odkiaľ tieto produkty pochádzali, či je to špecifické pre daný región, alebo boli vzorky zbierané z rôznych salašov a výrobcov daných produktov.

Ďakujem